Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Realizacja programu aktywny samorząd na rok 2024

Realizacja programu aktywny samorząd na rok 2024

w WNIOSKI DOTYCZĄCE PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W ROKU 2024 BĘDĄ PRZYJMOWANE:

 • MODUŁ I – od 01.03.2024 r. do 31.08.2024 r.
 • MODUŁ II
 • od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024)
 • od 01.09.2024 do 10.10.2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025)

Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnościami. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych  i programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.

W bieżącym roku w ramach programu realizowane będą następujące formy wsparcia:

 Moduł I: 

 1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób  z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 70 000,00 zł (z zastrzeżeniem na zakup siedziska lub fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej 8 000,00 zł), udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 1. Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, wiek aktywności zawodowej, maksymalna kwota dofinansowania to 4 730,00 zł w tym kurs egzamin 2 310,00 zł(kategoria B), 3 850,00 zł(pozostałe kategorie), 880,00 zł(inne koszty), udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 2. Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, wiek aktywności zawodowej, maksymalna kwota dofinansowania to 5 280,00 zł w tym kurs egzamin 2 310,00 zł(kategoria B), 3 850,00 zł(pozostałe kategorie), 880,00 zł(inne koszty), dodatkowo tłumacz języka migowego 550,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;,
 3. Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 4 400,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;

 

 1. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania dla osoby niewidomej to 26 500,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 16 500,00 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 10 000,00 zł, dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 10 000,000 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 2. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc udzielona w ramach Obszaru B, maksymalna kwota dofinansowania dla osoby głuchoniewidomej 4 400,00 zł, dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu 3 300,00 zł, dla pozostałych adresatów programu 2 200,00 zł, istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, max o 100 %, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu. Wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia, udział własny nie wymagany;
 3. Obszar B Zadanie3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 4. Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 6 000,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 5. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, pomoc udzielona w zadaniu 1,3,4, maksymalna kwota dofinansowania to 1 650,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 6. Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 17 600,00 zł (z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500,00 zł), udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 7. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, maksymalna kwota dofinansowania to 3 850,00 zł (z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1 100,00 zł) udział własny osoby niepełnosprawnej nie wymagany;
 8. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to po amputacji w zakresie:
 • ręki 13 200,00 zł,
 • przedramienia 28 600,00 zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym 33 000,00 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia 19 800,00 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 27 500,00 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 33 000,00 zł, z możliwością zwiększenia (opinia eksperta PFRON dla zdolności do pracy wnioskodawcy),

 udział własny osoby niepełnosprawnej 10%;

 1. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3, amputacja:
 • ręki 3 960,00 zł,
 • przedramienia 8 580,00 zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym 9 900,00 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia 5 940,00 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 8 250,00 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 9 900,00 zł, z możliwością zwiększenia (opinia eksperta PFRON dla zdolności do pracy wnioskodawcy),

udział własny osoby niepełnosprawnej 10%;

 1. Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia, z dysfunkcją narządu ruchu, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 8 250,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 2. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, aktywność zawodowa, maksymalna kwota dofinansowania to 3 960,00 zł (miesięcznie nie więcej niż 330,00 zł), udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;

Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe. 

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

 do 1 100,00 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub w kolegium;

 do 1 650,00 zł dla pozostałych wnioskodawców;

 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4 400,00 zł;
 • opłaty za naukę (czesne) – do kwoty 4 400,00zł - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 400,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę.

W zakresie kosztów czesnego wymagany jest udział własny w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu w wysokości:

 • 10% wartości czesnego – dla beneficjentów, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 60% wartości czesnego – dla beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość  jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 770,00 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;
 • 550,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 330,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 330,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 • 220,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 • 330,00 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 330,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;
 • 880,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
 • 550,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny.Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku  do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu - Aktywny samorząd  w 2024 roku” znajdujące się na stronie https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

 

 

Data dodania: 2024-02-08 22:15:09
Data edycji: 2024-02-08 22:16:16
Ilość wyświetleń: 204

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - PFRON

Wejdź i dowiedź się więcej
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej