Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Rodzinna piecza zastępcza

Rodzinna Piecza Zastępcza

Piecza zastępcza nad dzieckiem jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, którym w drodze postępowania sądowego władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona, bądź zostali jej pozbawieni. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 • rodzinnej
 • instytucjonalnej.

 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 

- RODZINA ZASTĘPCZA:

 • spokrewniona, którą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca
  w związku małżeńskim, będący wstępnymi (dziadkowie) lub rodzeństwem dziecka,
 • niezawodowa, którą tworzą małżonkowie lub osobaniepozostająca
  w związku małżeńskim niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, w tym przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce (niespokrewnione
  z dziećmi).
 • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
  i zawodowa specjalistyczna, którą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący osobami spokrewnionymi
  z dzieckiem (zupełnie obce).

- RODZINNY DOM DZIECKA. 

 

Rodzinę zastępczej spokrewnioną mogą tworzyć najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie lub rodzeństwo (babcia, dziadek, brat, siostra). W tej formie pieczy umieszcza się dzieci na pobyt długoterminowy.

 

W rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej, w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej licznego rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest dopuszczalne umieszczenie większej liczby dzieci.W tej formie pieczy  umieszcza się dzieci na pobyt długoterminowy.

 

W przypadku rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego umieszcza się dzieci na pobyt okresowy, do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy (w szczególnych sytuacjach pobyt może być przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego
o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej).

 

Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna obejmuje opieką w szczególności dzieci niedostosowane społecznie oraz dzieci posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności, tj. z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji, a także małoletnie matki z dziećmi.

 

W rodzinnym domu dziecka może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (lub w razie konieczności liczniejsze rodzeństwo).

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może zostać powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny,
 • nie są ograniczone w czynnościach prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią psychologiczną o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, 
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 • traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 • zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 • zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 • zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
 • zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 • umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

 

Rodzina zastępcza powołana na mocy postanowienia sądu do sprawowania opieki nad dziećmi nie przejmuje pełni władzy nad powierzonym ich opiece dzieckiem. 

W sytuacji ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców nadal pozostają oni opiekunami prawnymi dziecka i zachowują prawo do decydowania w ważnych kwestiach dotyczących m.in. jego leczenia, kształcenia, złożenia wniosku o paszportu, udzielają zgody na wyjazd dziecka poza granice kraju.

 

W przypadku, gdy rodzice biologiczni dziecka są pozbawieni władzy rodzicielskiej koniecznym jest ustanowienie przez sąd opieki prawnej dla dziecka.

 

Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi prawno-rodzinnych pomiędzy opiekunami, a dzieckiem, takich jak w przypadku przysposobienia, dziecko nie staje się dzieckiem rodziny zastępczej. Pomiędzy rodziną zastępczą a dzieckiem nie powstają obowiązki i uprawnienia alimentacyjne, nie następuje dziedziczenie z mocy ustawy.

Data dodania: 2019-03-13 21:04:09
Data edycji: 2021-10-27 17:08:57
Ilość wyświetleń: 5334

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - PFRON

Wejdź i dowiedź się więcej
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej