Czcionka:

A+A-

Kontrast:

MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIERUTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIERUTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

 

Terminy przyjmowania wniosków:

MODUŁ I: od dnia 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. W 2021 roku w pilotażowym programie "Aktywny samorząd" - Moduł I, realizowane będą następujące formy wsparcia:

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy wszystkich kategorii z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy wszystkich kategorii z dysfunkcją narządu słuchu,
 • Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jegoelementów oraz oprogramowania – dysfunkcja narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dysfunkcja narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego , zakupionego w ramach programu,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub  wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym luboprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 

Adresaci pomocy w poszczególnych Obszarach i Zadaniach: 

Obszar A:

 

Zadanie 1:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • orzeczenie o niepełnosprawności do 16 lat,
 • wiek do lat 18 lub aktywność zawodowa lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 3:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym z korzystania z usług tłumacza migowego,

Zadanie 4:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu,

 

Obszar B:

Zadanie 1:

 • znaczny stopień niepełnosprawności,
 • orzeczenie o niepełnosprawności do 16 lat,
 • wiek do 18 lat lub aktywność zawodowa lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Zadanie 2:

 • znaczny stopień niepełnosprawności,
 • wiek do 18 lat luz aktywność zawodowa lub zatrudnienie,
 • orzeczenie o niepełnosprawności do 16 lat,

Zadanie 3:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu wzroku,

Zadanie 4:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • orzeczenie o niepełnosprawności do 16 lat,
 • wiek do 18 lat lub aktywność zawodowa lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5:

 • pomoc udzielona w zadaniu : 1,3 lub 4,
 • znaczny stopień niepełnosprawności,
 • orzeczenie o niepełnosprawności do 16 lat,

 

Obszar C:

Zadanie 1:

 • znaczny stopień niepełnosprawności,
 • orzeczenie o niepełnosprawności do 16 lat,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzona opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Zadanie 2:

 • znaczny stopień niepełnosprawności,
 • orzeczenie niepełnosprawności do 16 lat,

Zadanie 3 i 4:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Zadanie 5:

 • znaczny stopień niepełnosprawności,
 • orzeczenie o niepełnosprawności do 16 lat,
 • wiek do lat 18 lub aktywność zawodowa lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,

 

Obszar D:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka,

 

MODUŁ II - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ 

Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe. 

 

Terminy przyjmowania wniosków:

MODUŁ II:

- od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

- od 01.09.2020 r. do 10.10.2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

 

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w:

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej:
 • studia pierwszego stopnia,
 • studia drugiego stopnia,
 • jednolite studia magisterskie,
 • studia podyplomowe lub doktoranckie

Studia prowadzone przez szkoły wyższe mogą odbywać się w systemie:

 • stacjonarnym/dziennym
 • niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym
 • eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu

 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O DOFINANSOWANIE:

O dofinansowanie do uzyskania wykształcenia mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobierają naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

W Module II nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec PCPR
 • aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie, której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA - MODUŁ II:

W 2021 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
 • do 1 000,00 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 • do 1 500,00 zł – dla pozostałych wnioskodawców,
 1. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000 zł,
 2. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4 000,00 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę.

 Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł – w przypadkach, które określił realizator programu,
 • 500 zł – w przypadku gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów/nauki
 • 200 zł – w przypadku gdy wnioskodawca studiuje w przyśpieszonym trybie
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych
 • 300 zł – w przypadku gdy wnioskodawca korzysta z tłumacza migowego
 • 800 zł – w przypadku gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny, profil zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON. – wsparcie jednorazowe
 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią)

 

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dotyczącymi jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

UDZIAŁ WŁASNY:

 • 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków), z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto)na osobę.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy  Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego i Rehabilitacji PCPR w Wałbrzychu Aleja Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych pokój nr 28, Telefon: 74 66 66 321, 74 66 66 322

 

Data dodania: 2021-01-21 16:09:21
Data edycji: 2021-01-21 16:12:51
Ilość wyświetleń: 96

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej