Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY I REHABILITACJI

Do zadań Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego i Rehabilitacji należy:

 

z zakresu księgowości:

 1. Prowadzenie rachunkowości Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na zorganizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów.
 2. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 3. Analiza wykorzystania budżetu jednostki.
 4. Dokonywanie kontroli zgodności z planem finansowym.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.
 6. Przeprowadzanie drogą spisu z natury, na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzacji majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Rozliczenie ujawnionych w toku inwentaryzacji różnic między stanem rzeczywistym, a stanem wykazanym w księgach rachunkowych.
 8. Opracowywanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu wraz z częścią opisową.
 9. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
 10. Realizacja świadczeń wynikających z ustaw.
 11. Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
 12. Obsługa finansowa zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

ł)   Współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie finansów jednostki.

 

z zakresu płac:

 1. Naliczanie wynagrodzeń, wynagrodzeń chorobowych oraz zasiłków.
 2. Sporządzanie rachunków do umów zleceń i ich rozliczanie.
 3. Prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej.
 4. Rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusz pracy.
 5. Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy.
 6. Przekazywanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji podatkowych.

 

z zakresu kadr:

 1. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Centrum.
 2. Zgłaszanie pracowników do ZUS – obsługa programu „PŁATNIK”.
 3. Sporządzanie analiz kadrowych, prognoz i sprawozdawczości.
 4. Kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.
 5. Prowadzenie i analizowanie dokumentacji związanej z planami urlopówpracowników.
 6. Prowadzenie rejestru wyjść służbowych, delegacji, pracy w godzinach nadliczbowych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z praktykami i stażami oraz robotami publicznymi.
 8. Sporządzanie umów o pracę, zleceń.

 

z zakresu administracji i obsługi jednostki:

 1. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji.
 2. Prowadzenie ewidencji korespondencji.
 3. Prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Centrum.
 4. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rejestracją przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.
 5. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków.
 6. Prowadzenie ewidencji wyposażenia Centrum:
  • gospodarowanie i ochrona mienia będącego w posiadaniu Centrum,
  • sporządzanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia mediów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki,
  • prowadzenie procedury związanej z ustawą o zamówieniach publicznych,
  • bieżące monitorowanie urządzeń będących w użytkowaniu Centrum,
  • organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, analiza i sprawozdawczość z realizowanych zadań.
 7. Obsługa pojazdu oraz dbałość o bezpieczeństwo przewożonych osób i rzeczy.
 8. Terminowe wykonywanie przeglądów technicznych pojazdu.
 9. Dbałość o stan techniczny pojazdu oraz utrzymanie pojazdu w czystości.

 

z zakresu Rehabilitacji:

 1. Opracowywanie i realizacja zgodnych ze strategią rozwoju województwa powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu niniejszych programów.
 3. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
 4. Nadzór merytoryczny oraz pomoc w zorganizowaniu i zapewnieniu funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 5. Opracowywanie i przedstawianie planów, zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa, powiatu.
 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 7. Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 8. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 9. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
 10. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniusię i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
 11. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
 12. Kierowanie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu.
 13. Ustalanie odpłatności za pobyt osób niepełnosprawnych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałbrzychu.
 14. Realizacja Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”.
 15. Realizacja programu celowego „Program wyrównywania różnic między regionami”.

 

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY I REHABILITACJI 

Imię
i nazwisko

Zajmowane stanowisko

Adres i piętro

Numer pokoju

Telefon / email

Teresa Byczkowska-Wardaszko

Główny Księgowy

Al. Wyzwolenia 24 
parter

24

74 66 66 300

Dorota Oleszczak

Specjalista ds. Kadr
i Administracji

Al. Wyzwolenia 24 
parter

 

22

74 66 66 300

74 66 66  306
fax:74 66 66 301
sekretariat@pcpr.walbrzych.pl

Monika Mickiewicz

Referent

Al. Wyzwolenia 24 
parter

 

22

74 66 66  300
fax:74 66 66 301
sekretariat@pcpr.walbrzych.pl

Agnieszka Bródka

Specjalista ds. PFRON

Al. Wyzwolenia 24 
parter

28

74 66 66 321
a.brodka@pcpr.walbrzych.pl

Violetta Jeśniak

Specjalista ds. PFRON

Al. Wyzwolenia 24 
parter

28

74 66 66 322
v.jesniak@pcpr.walbrzych.pl

Rafał Kiercz

Kierowca

  Al. Wyzwolenia 20

1

 74 66 66 300

Sebastian Lewandowski

Inspektor Ochrony Danych

 

 

698 054 582

iod@pcpr.walbrzych.pl

 

Data dodania: 2019-05-08 22:21:18
Data edycji: 2020-11-19 11:43:09
Ilość wyświetleń: 1128

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej