Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY I REHABILITACJI

Do zadań Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego i Rehabilitacji należy w szczególności:

 1. Z zakresu administracji i obsługi jednostki:
 2. obsługa sekretariatu, prowadzenie wymaganych dzienników, rejestrów itp., zgodnie z wymogami obowiązujących instrukcji i zarządzeń wewnętrznych;
 3. nadzór nad przestrzeganiem oraz właściwym stosowaniem przepisów instrukcji kancelaryjnej;
 4. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji;
 5. sporządzanie projektów pism do ministerstwa, do urzędu wojewódzkiego i innych urzędów, redagowanie pism w sprawach ponadstandardowych,
 6. prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rejestracją przeprowadzonych kontroli zewnętrznych;
 7. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz czuwanie nad ich terminowym rozpatrzeniem;
 8. prowadzenie ewidencji wyposażenia Centrum;
  • gospodarowanie i ochrona mienia będącego w posiadaniu Centrum;
  • sporządzanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia mediów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
  • bieżące monitorowanie urządzeń będących w użytkowaniu Centrum;
  • organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
  • analiza i sprawozdawczość z realizowanych zadań;
 9. realizacja zamówień, których wartość jest niższa od kwoty wymagającej zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym planowanie i realizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego przeznaczonego na cele administracyjne Centrum;
 10. prowadzenie i aktualizowanie strony BIP i strony internetowej Centrum;
 11. opracowywanie i przedstawianie sprawozdań, opinii, planów zadań i informacji z prowadzonej działalności;
 12. obsługa samochodu służbowego oraz dbałość o bezpieczeństwo przewożonych osób i rzeczy;
 13. terminowe wykonywanie przeglądów technicznych ww. pojazdu;
 14. dbałość o stan techniczny samochodu służbowego oraz utrzymanie pojazdu w czystości.
 15. wykonywanie czynności administracyjno-biurowych z zakresu spraw związanych z eksploatacją samochodu służbowego;
 16. obsługa programu „Legislator”;
 17. realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa i aktualnych potrzeb, a także poleceń służbowych wydawanych przez Dyrektora.

 

 1. Z zakresu rehabilitacji:
  1. opracowywanie i realizacja zgodnych ze strategią rozwoju województwa powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu niniejszych programów;
  3. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
  4. opracowywanie i przedstawianie planów, zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa i powiatu;
  5. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej;
  6. udzielanie informacji o realizowanych zadaniach w zakresie rehabilitacji społecznej oraz stosowanych procedurach;
  7. kontrola realizacji zawartych umów, w tym wzywanie do zapłaty, wypowiadanie umów i windykacja należności z zakresu dofinansowania ze środków PFRON.
  8. rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez załatwianie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków i prowadzeniem dokumentacji dotyczącej dofinansowania ze środków PFRON:
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
 • do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
  1. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
  2. kierowanie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu;
  3. realizacja Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”.
  4. realizacja programu celowego „Program wyrównywania różnic między regionami”;
  5. realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa i aktualnych potrzeb, a także poleceń służbowych wydawanych przez Dyrektora.

 

 

Data dodania: 2019-05-08 22:21:18
Data edycji: 2022-02-17 15:40:15
Ilość wyświetleń: 2770

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - PFRON

Wejdź i dowiedź się więcej
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej