Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY I REHABILITACJI

Do zadań Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego i Rehabilitacji należy w szczególności:

 1. Z zakresu administracji i obsługi jednostki:
 2. obsługa sekretariatu, prowadzenie wymaganych dzienników, rejestrów itp., zgodnie z wymogami obowiązujących instrukcji i zarządzeń wewnętrznych;
 3. nadzór nad przestrzeganiem oraz właściwym stosowaniem przepisów instrukcji kancelaryjnej;
 4. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji;
 5. sporządzanie projektów pism do ministerstwa, do urzędu wojewódzkiego i innych urzędów, redagowanie pism w sprawach ponadstandardowych,
 6. prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rejestracją przeprowadzonych kontroli zewnętrznych;
 7. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz czuwanie nad ich terminowym rozpatrzeniem;
 8. prowadzenie ewidencji wyposażenia Centrum;
  • gospodarowanie i ochrona mienia będącego w posiadaniu Centrum;
  • sporządzanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia mediów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
  • bieżące monitorowanie urządzeń będących w użytkowaniu Centrum;
  • organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
  • analiza i sprawozdawczość z realizowanych zadań;
 9. realizacja zamówień, których wartość jest niższa od kwoty wymagającej zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym planowanie i realizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego przeznaczonego na cele administracyjne Centrum;
 10. prowadzenie i aktualizowanie strony BIP i strony internetowej Centrum;
 11. opracowywanie i przedstawianie sprawozdań, opinii, planów zadań i informacji z prowadzonej działalności;
 12. obsługa samochodu służbowego oraz dbałość o bezpieczeństwo przewożonych osób i rzeczy;
 13. terminowe wykonywanie przeglądów technicznych ww. pojazdu;
 14. dbałość o stan techniczny samochodu służbowego oraz utrzymanie pojazdu w czystości.
 15. wykonywanie czynności administracyjno-biurowych z zakresu spraw związanych z eksploatacją samochodu służbowego;
 16. obsługa programu „Legislator”;
 17. realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa i aktualnych potrzeb, a także poleceń służbowych wydawanych przez Dyrektora.

 

 1. Z zakresu rehabilitacji:
  1. opracowywanie i realizacja zgodnych ze strategią rozwoju województwa powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu niniejszych programów;
  3. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
  4. opracowywanie i przedstawianie planów, zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa i powiatu;
  5. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej;
  6. udzielanie informacji o realizowanych zadaniach w zakresie rehabilitacji społecznej oraz stosowanych procedurach;
  7. kontrola realizacji zawartych umów, w tym wzywanie do zapłaty, wypowiadanie umów i windykacja należności z zakresu dofinansowania ze środków PFRON.
  8. rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez załatwianie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków i prowadzeniem dokumentacji dotyczącej dofinansowania ze środków PFRON:
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
 • do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
  1. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
  2. kierowanie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu;
  3. realizacja Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”.
  4. realizacja programu celowego „Program wyrównywania różnic między regionami”;
  5. realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa i aktualnych potrzeb, a także poleceń służbowych wydawanych przez Dyrektora.

 

 

Data dodania: 2019-05-08 22:21:18
Data edycji: 2022-02-17 15:40:15
Ilość wyświetleń: 2122

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej