Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ZESPÓŁ OBSŁUGI ŚWIADCZEŃ

Do zadań Zespołu Obsługi Świadczeń należy w szczególności:

 1. Przyznawanie świadczeń pieniężnych na dzieci umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej.
 2. Przyznawanie świadczeń pieniężnych z programu rządowego „Rodzina 500+”.
 3. Przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
 4. Sporządzanie porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.
 5. Obsługa not księgowych z tytułu kosztów pobytu dziecka w rodzinnych formach pieczy zastępczej.
 6. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art.193 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 7. Sporządzanie corocznego sprawozdania z efektów pracy i jego przedstawianie Staroście i Radzie.
 8. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
 9. Administrowanie systemem informatycznym POMOST w zakresie realizowanych świadczeń.
 10. Przygotowywanie i kierowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych do innych instytucji (OPS, USC, Urząd Miasta, Urząd Gminy) dla celów prowadzonych postępowań.
 11. Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości odpłatności rodzica biologicznego za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, umarzania opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.
 12. Prowadzenie postępowań alimentacyjnych.
 13. Wydawanie zaświadczeń o wysokości pobieranych świadczeń.
 14. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym, opuszczającym rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze, poprzez wspieranie procesu usamodzielnienia, przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie.
 15. Prowadzenie postępowań oraz przygotowanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za pobyt dziecka w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej, umarzania opłaty w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
 16. Udzielanie pomocy i wsparcia wychowankom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zapewniające całodobową opiekę oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
 17. Prowadzenie windykacji należności.
 18. Realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa i aktualnych potrzeb, a także poleceń służbowych wydawanych przez Dyrektora.
Data dodania: 2019-05-08 22:22:20
Data edycji: 2022-02-17 15:40:11
Ilość wyświetleń: 3293

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - PFRON

Wejdź i dowiedź się więcej
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej