Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU

Likwidacja barier w komunikowaniu się - czyli ograniczeń uniemożliwiających lub utrudniających osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji np. zakup sprzętu elektronicznego typu laptop, komputer stacjonarny, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, lupy elektronicznej, budzika wibracyjnego itp.

Dofinansowanie likwidacji barier  w komunikowaniu się przysługuje osobie niepełnosprawnej, posiadającej ważne orzeczenie, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz potwierdzone zaświadczeniem od lekarza.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń elektronicznych mogą otrzymać osoby ze  znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,: z zaburzeniami:

 • z zaburzeniami głosu, mowy, chorobami słuchu (03-L)
 • z dysfunkcją narządu ruchu (05-R) lub chorobą neurologiczną (10-N) poruszające się na wózku inwalidzkim lub ze znaczącą dysfunkcją narządu ruchu potwierdzoną zaświadczeniem lekarza.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń elektronicznych   mogą  otrzymać niepełnosprawne dzieci do  16  roku  życia realizujące obowiązek  szkolny  lub roczne  przygotowanie  przedszkolne oraz młodzież ze znacznym lub  umiarkowanym  stopniem niepełnosprawności realizująca obowiązek nauki:

 • z zaburzeniami głosu, mowy, chorobami słuchu (03-L),
 • z dysfunkcją narządu ruchu (05-R)  lub  chorobą neurologiczną(10-N) poruszające sięna wózku inwalidzkim lub ze znaczącą dysfunkcją narządu ruchu potwierdzoną zaświadczeniem lekarza specjalisty.
 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi objęte terapią logopedyczną(12-C).

W przypadku osób ubiegających się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, które nie posiadających w orzeczeniu informacji o przyczynie niepełnosprawności,do wniosku należyprzedłożyć zaświadczenie lekarza specjalisty, potwierdzające występowanie zaburzeń głosu, mowy, słuchu lub dysfunkcji narządu ruchu, choroby neurologicznej z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim.

W uzasadnionych przypadkach dofinansowanie mogą uzyskać osoby nie  wymienione powyżej pod warunkiem, że będzie to podyktowane specyficznymi potrzebami  wnioskodawcy  wynikającymi z niepełnosprawności w  zakresie likwidacji barierw komunikowaniu się.

W przypadku rodzin posiadających więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne dofinansowanie  do zakupu komputera przyznawane będzie tylko i wyłącznie na jeden sprzęt (drukarka, urządzenie wielofunkcyjne) dla obojga dzieci

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów, nie więcej jednak niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 5% pokrywa wnioskodawca (minimalny udział własny).

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się może być udzielone raz na 3 lata.

 

WAŻNE!

PCPR nie zwraca kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku i zawarciem umowy  o dofinansowanie ze środków PFRON.

Procedura przyznawania dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu

 1. Na podstawie złożonych kompletnych wniosków zostaje dokonana ocena zasadności udzielenia dofinansowania, jeżeli występują wątpliwości co do przedmiotu dofinansowania w koniecznych przypadkach pracownicy przeprowadzają wizję lokalną w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy (w składzie co najmniej 2 osobowym). Z wizji lokalnej jest sporządzany protokół.
 2. Następnie wszystkie wnioski są opiniowane przez Zespół do spraw Opiniowania wniosków, który jest powołany przez Dyrektora Centrum. Każdy wniosek jest rozpatrywany pod indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej. Po rozpatrzeniu wniosku i dokonaniu oceny zasadności potrzeby udzielenia dofinansowania wniosek  zostaje rozpatrzony pozytywnie lub negatywnie.
 3. Po dokonaniu oceny Wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu dofinansowania i jego wysokości.
 4. Następnie Wnioskodawca składa oświadczenie czy przyjmuje wysokość dofinansowania i przystępuje do realizacji zadania, na podstawie którego jest przygotowywana umowa.
 5. W ustalonym telefonicznie terminie Wnioskodawca zobowiązany jest stawić się z dowodem osobistym do siedziby PCPR w celu podpisania umowy. Wnioskodawca podpisuje umowę osobiście lub elektronicznie w systemie SOW.
 6. Zakupiony w ramach likwidacji barier w komunikowaniu sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz posiadać gwarancję.
 7. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przed zakupem przedmiotu/sprzętu.
 8. Po  podpisaniu  umowy  Wnioskodawca  dokonuje  zakupu  sprzętu  wpłacając udział własny  i w wyznaczonym terminie jest zobowiązany dostarczyć oryginał faktury i dowodem wpłaty do siedziby PCPR.
 9. PCPR po weryfikacji faktur przekazuje środki finansowe stanowiące dofinansowanie zadania  na wskazane przez Wnioskodawcę konto własne lub dostawcy.
 10. Dokumenty rozliczeniowe, oryginały faktur i rachunków wystawionych na Wnioskodawcę, wraz  z potwierdzeniem wpłaty udziału własnego, otrzymują adnotację „opłacone ze środków PFRON w kwocie dofinansowania …. zł” i podlegają zwrotowi Beneficjentowi na pisemny jego wniosek. W dokumentacji PCPR pozostają kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

PCPR ma prawo w ciągu trzech lat po podpisaniu umowy do kontroli zakupionego sprzętu, w tym wizji lokalnej..

Wykaz przykładowych przedmiotów i urządzeń w ramach likwidacji barier w komunikowaniu:

 • zakup i montaż aparatów telefonicznych (z klawiaturą brajlowską, program udźwiękawiający),
 • zakup dyktafonu,
 • zakupu lup, videolup i powiększalników,
 • zakup urządzeń mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych, które posiadają interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki,
 • zakup programu do skanera rozpoznającego pismo Braille’a,
 • zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich,
 • zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej,
 • wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną,
 • wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną,
 • sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, wideofonów
 • inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk,
 • zakup budzików świetlnych i wibracyjnych,
 • zakup o montaż faksu, telefaksu, wideofonu lub pagera,
 • zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego,
 • zakup słuchawek RTV,
 • zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowych i bezprzewodowych),
 • zakup i montaż aparatów telefonicznych bezprzewodowych lub telefonu komórkowego, także z wzmacniaczem w słuchawce,
 • zakup laptopa wraz z oprogramowaniem,
 • zakup sprzętu komputerowego wraz z specjalistycznym oprogramowaniem (jeżeli jest wymagane),

 

Druk wniosku o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu

 • w formie papierowej

https://pcpr.walbrzych.pl/files/88/wniosek-bariery-w-komunikowaniu.pdf

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl/
Data dodania: 2023-01-12 20:12:38
Data edycji: 2023-01-12 21:00:56
Ilość wyświetleń: 2635

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - PFRON

Wejdź i dowiedź się więcej
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej