Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH

Likwidacja barier technicznych - czyli przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności np. zakup: podnośniki mobilne i stacjonarne, łóżko rehabilitacyjne, platforma przy schodowa, podnośnik pionowy, schodołaz itp.

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych przysługuje osobie niepełnosprawnej, posiadającej ważne orzeczenie, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności potwierdzonymi zaświadczeniem od lekarza .

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów, nie więcej jednak niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 5% pokrywa wnioskodawca (minimalny udział własny).

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych może być udzielone raz na 3 lata.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PCPR w trybie ciągłym.

 

WAŻNE!

PCPR nie zwraca kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku i zawarciem umowy  o dofinansowanie ze środków PFRON

Procedura poznawania dofinansowania do likwidacji barier technicznych:

 1. Osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz niepełnosprawnym dzieciom do 16 roku życia. Dofinansowanie zakupu niżej wymienionych urządzeń i przedmiotów, które powinny spowodować sprawniejsze działanie osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie umożliwić jej w miarę samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Przez bariery techniczne rozumie się przeszkody wynikające z braku odpowiedniego rodzaju przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja bariery technicznej polega na dostosowaniu posiadanego urządzenia do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 2. Na podstawie złożonych kompletnych wniosków zostaje dokonana ocena zasadności udzielenia dofinansowania, jeżeli występują wątpliwości co do przedmiotu dofinansowania w koniecznych przypadkach pracownicy przeprowadzają wizję lokalną w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy (w składzie co najmniej 2 osobowym). Z wizji lokalnej jest sporządzany protokół.
 3. Następnie wszystkie wnioski są opiniowane przez Zespół do spraw Opiniowania wniosków, który jest powołany przez Dyrektora Centrum. Każdy wniosek jest rozpatrywany pod indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej. Po rozpatrzeniu wniosku i dokonaniu oceny zasadności potrzeby udzielenia dofinansowania wniosek  zostaje rozpatrzony pozytywnie lub negatywnie.
 4. Po dokonaniu oceny Wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu dofinansowania i jego wysokości.
 5. Następnie Wnioskodawca składa oświadczenie czy przyjmuje wysokość dofinansowania i przystępuje do realizacji zadania, na podstawie którego jest przygotowywana umowa.
 6. W ustalonym telefonicznie terminie Wnioskodawca zobowiązany jest stawić się z dowodem osobistym do siedziby PCPR w celu podpisania umowy. Wnioskodawca podpisuje umowę osobiście lub elektronicznie w systemie SOW.
 7. Zakupiony w ramach likwidacji barier technicznych sprzęt musi być fabrycznie nowy orazposiadać gwarancję.
 8. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przed zakupem przedmiotu/sprzętu.
 9. Po  podpisaniu  umowy  Wnioskodawca  dokonuje  zakupu  sprzętu  wpłacając udział własny  i w wyznaczonym terminie jest zobowiązany dostarczyć oryginał faktury i dowodem wpłaty do siedziby PCPR.
 10. PCPR po weryfikacji faktur przekazuje środki finansowe stanowiące dofinansowanie zadania  na wskazane przez Wnioskodawcę konto własne lub dostawcy.
 11. Dokumenty rozliczeniowe, oryginały faktur i rachunków wystawionych na Wnioskodawcę, wraz  z potwierdzeniem wpłaty udziału własnego, otrzymują adnotację „opłacone ze środków PFRON w kwocie dofinansowania …. zł” i podlegają zwrotowi Beneficjentowi na pisemny jego wniosek. W dokumentacji PCPR pozostają kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

PCPR ma prawo w ciągu trzech lat po podpisaniu umowy do kontroli zakupionego sprzętu, w tym wizji lokalnej.

Wykaz przykładowych przedmiotów i urządzeń w ramach likwidacji barier technicznych:

 • siedzisko prysznicowe
 • wózek toaletowy
 • leżak kąpielowy;
 • szyny najazdowe umożliwiające podjazd wózkiem inwalidzkim,
 • nadstawka sedesowa
 • podnośnik transportowy
 • podnośnik sufitowy/ścienny
 • platforma najazdowa
 • łóżko rehabilitacyjne
 • łóżko wspomagające obsługę osoby niepełnosprawnej
 • aparat lub urządzenie do wykrywania przeszkód
 • urządzenie do ogrzewania/piec gazowy , elektryczny
 • platforma schodowa
 • zakup i montaż windy przyściennej
 • schodołaz,

 

W przypadku likwidacji barier technicznychmożna ubiegać się o dofinansowanie do wymiany ogrzewania stałopalnego na ogrzewanie bezobsługowe (gazowe lub elektryczne).

Dofinansowanie do wymiany w/w ogrzewania przysługuje osobie niepełnosprawnej posiadającej ważne orzeczenie, mającej trudności w poruszaniu się, potwierdzone zaświadczeniem od lekarza i zamieszkałej samotnie lub zamieszkałej wraz z innymi osobami niepełnosprawnymi.

W przypadku jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów, nie więcej jednak niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 5% pokrywa wnioskodawca (minimalny udział własny).

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PCPR w trybie ciągłym.

 

WAŻNE!

PCPR nie zwraca kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON

Procedura przyznawania dofinansowania do likwidacji barier technicznych dotyczących wymiany ogrzewania:

 1. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych może zostać przyznane osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz niepełnosprawnym dzieciom do 16 roku życia.
 2. Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych dot. wymiany ogrzewania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które maja trudności w poruszaniu sięi jednocześnie są właścicielami nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego,  w którym stale zamieszkują. 
 3. Przy sporządzaniu kosztorysu dotyczącego likwidacji barier należy uwzględnić wyłącznie te roboty, które są związane z usuwaniem tych barier .
 4. Na podstawie złożonych kompletnych wniosków zostaje przeprowadzona wizja lokalna (w składzie co najmniej 2 osobowym) w miejscu zamieszkania , z której jest sporządzany protokół i dokumentacja zdjęciowa. Celem jest weryfikacja i zasadność zaproponowanego przez Wnioskodawcę zakresu zadania oraz sprawdzenia wiarygodności podanych we wniosku informacji.
 5. Następnie wszystkie wnioski są opiniowane przez Zespół do spraw Opiniowania wniosków, który jest powołany przez Dyrektora Centrum. Każdy wniosek jest rozpatrywany pod indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej. Po rozpatrzeniu wniosku i dokonaniu oceny zasadności potrzeby udzielenia dofinansowania wniosek  zostaje rozpatrzony pozytywnie lub negatywnie.
 6. Wnioskodawcy, którym zostało przyznane dofinansowanie do likwidacji barier technicznych dot. zmiany ogrzewania, są następnie zobowiązani do dostarczenia kosztorysu ofertowego dotyczącego realizowanego zadania, na podstawie zaleceń przygotowanych przez Centrum.
 7. Wysokość dofinansowania określa się na podstawie zweryfikowanego przewidywanego kosztu zadania. 
 8. Następnie Wnioskodawca składa oświadczenie czy przyjmuje wysokość dofinansowania i przystępuje do realizacji zadania, na podstawie którego jest przygotowywana umowa.
 9. W ustalonym telefonicznie terminie Wnioskodawca zobowiązany jest stawić się z dowodem osobistym do siedziby PCPR w celu podpisania umowy. Wnioskodawca podpisuje umowę osobiście lub elektronicznie w systemie SOW.
 10. Do obowiązków Wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, a także zapewnienia nadzoru inwestorskiego – w koniecznych wypadkach. Koszty uzyskania pozwolenia, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii pokrywa Wnioskodawca.
 11. W celu końcowego rozliczenia Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby PCPR dokumenty rozliczeniowe – zgodne z zapisami w umowie.
 12. Procedurę kończy odbiór wykonania zadania w miejscu zamieszkania Wnioskodawcyzostaje przeprowadzona wizja lokalna(w składzie co najmniej 2 osobowym). Z wizji lokalnej jest sporządzany protokół i dokumentacja zdjęciowai porównania z zdeklarowanym zakresem robót i sporządzenie protokołu końcowego. Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w uznanym kosztorysie, a także w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
 13. Jeżeli wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zapisami w umowie i zostały dostarczone wszystkie dokumenty rozliczeniowe następuję wypłata środków finansowych Wnioskodawcy lub na wskazany przez niego rachunek bankowy wystawcy faktury Vat.

 

Druk wniosku o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych

 • w formie papierowej

https://pcpr.walbrzych.pl/files/88/wniosek-bariery-techniczne.pdf

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl/
Data dodania: 2023-01-12 20:12:32
Data edycji: 2023-01-12 21:01:34
Ilość wyświetleń: 2917

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - PFRON

Wejdź i dowiedź się więcej
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej