Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Zadania Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego

 

Z zakresu księgowości:

 1. Prowadzenie rachunkowości Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na zorganizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów.
 2. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 3. Analiza wykorzystania budżetu jednostki.
 4. Dokonywanie kontroli zgodności z planem finansowym.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.
 6. Przeprowadzanie drogą spisu z natury, na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzacji majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Rozliczenie ujawnionych w toku inwentaryzacji różnic między stanem rzeczywistym, a stanem wykazanym w księgach rachunkowych.
 8. Opracowywanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu wraz z częścią opisową.
 9. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
 10. Realizacja świadczeń wynikających z ustaw.
 11. Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
 12. Obsługa finansowa zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 13. Współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie finansów jednostki.

 

Z zakresu płac:

 1. Naliczanie wynagrodzeń, wynagrodzeń chorobowych oraz zasiłków.
 2. Sporządzanie rachunków do umów zleceń i ich rozliczanie.
 3. Prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej.
 4. Rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusz pracy.
 5. Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy.
 6. Przekazywanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji podatkowych.

 

Z zakresu kadr:

 1. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Centrum oraz dyrektorów: Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu i placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu Powiatu.
 2. Zgłaszanie pracowników do ZUS – obsługa programu „PŁATNIK”.
 3. Sporządzanie analiz kadrowych, prognoz i sprawozdawczości.
 4. Kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.
 5. Prowadzenie i analizowanie dokumentacji związanej z planami urlopówpracowników.
 6. Prowadzenie rejestru wyjść służbowych, delegacji, pracy w godzinach nadliczbowych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z praktykami i stażami oraz robotami publicznymi.
 8. Sporządzanie umów o pracę, zleceń.

 

Z zakresu administracji i obsługi jednostki:

 1. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji.
 2. Prowadzenie ewidencji korespondencji.
 3. Prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Centrum.
 4. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rejestracją przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.
 5. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków.
 6. Prowadzenie ewidencji wyposażenia Centrum:
 7. gospodarowanie i ochrona mienia będącego w posiadaniu Centrum,
 8. sporządzanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia mediów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki,
 9. prowadzenie procedury związanej z ustawą o zamówieniach publicznych,
 10. bieżące monitorowanie urządzeń będących w użytkowaniu Centrum,
 11. organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, analiza i sprawozdawczość z realizowanych zadań.
 12. Prowadzenie windykacji należności.
 13. Obsługa pojazdu oraz dbałość o bezpieczeństwo przewożonych osób i rzeczy.
 14. Terminowe wykonywanie przeglądów technicznych pojazdu.
 15. Dbałość o stan techniczny pojazdu oraz utrzymanie pojazdu w czystości.

 ZESPÓŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Imię i Nazwisko

Zajmowane stanowisko

Adres i piętro

Numer pokoju

Telefon / email

Teresa Byczkowska-Wardaszko

Główny Księgowy

Al. Wyzwolenia 24 I piętro

144

74 66 66 300

Dorota Oleszczak

Pomoc Administracyjna

Al. Wyzwolenia 24  parter

 

22

74 66 66 306
74 66 66 300
fax:74 66 66 301
sekretariat@pcpr.walbrzych.pl

Paulina Łaszkiewicz

Pomoc Administracyjna

Al. Wyzwolenia 24 parter

22

74 66 66 300

Józef Kustrzepa

Kierowca

  Al.Wyzwolenia 20

1

 

 

Data dodania: 2019-05-08 22:21:18
Data edycji: 2020-03-17 16:40:53
Ilość wyświetleń: 573

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button