Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ I WSPARCIA

Zadania  Zespołu Pieczy Zastępczej i Wsparcia:

 1. Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej.
 2. Współpraca z rodziną zastępczą i rodziną naturalną w celu unormowania sytuacji życiowej dziecka.
 3. Wspieranie i współpraca z rodziną naturalną mająca na celu powrót dziecka pod opiekę rodziców biologicznych.
 4. Sporządzanie umów z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka.
 5. Sporządzanie umów cywilno-prawnych o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodzinnego domu dziecka, rodziny pomocowej.
 6. Współpraca organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z sądami i ich organami pomocniczymi.
 7. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
 8. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 9. Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy warunków bytowo-mieszkaniowych umożliwiających dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 10. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię
  o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.
 11. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 12. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora
  i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
 13. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę
  ich potrzeby.
 14. Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
  w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych.
 15. Zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 
  w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
 16. Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy
 17. Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą.
 18. Zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie
  i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.
 19. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
 20. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,
  w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.
 21. Dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.
 22. Składanie do właściwego sądu wniosku wraz z uzasadnieniem o wszczęcie
  z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka, celem uregulowania jego sytuacji prawnej, w przypadku stwierdzenia braku możliwości powrotu do jego rodziny, po upływie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.
 23. Nadzór nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi funkcjonującymi na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.
 24. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez zapewnienie im pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 25. Sporządzanie porozumień w sprawie umieszczenia i pokrywania kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej znajdującej na terenie innego powiatu bądź dziecka pochodzącego z innego powiatu umieszczonego
  w placówce na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.
 26. Udział w zespołach do spraw oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 27. Wydawanie opinii do wniosków o przeniesienie dziecka do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 28. Podejmowanie działań we współpracy z placówką opiekuńczo-wychowawczą
  w celu uregulowania sytuacji prawnej dziecka znajdującego się w placówce.
 29. Prowadzenie rozliczenia finansowego pobytu dzieci z terenu Powiatu Wałbrzyskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
 30. Prowadzenie rozliczeń finansowych pobytu dzieci z innych powiatów
  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.
 31. Obciążanie wydatkami na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmin i powiatów.
 32. Kompletowanie dokumentów i prowadzenie akt usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek
  z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.
 33. Organizowanie grupy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej
  i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 34. Organizowanie i prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą
  z terenu Powiatu Wałbrzyskiego.
 35. Nadzór nad mieszkaniem chronionym w sprawach administracyjno-eksploatacyjnych oraz nad wyposażeniem mieszkania chronionego.
 36. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla osób ubiegających się o pobyt
  w mieszkaniu chronionym i dla osób zamieszkujący w mieszkaniu chronionym.
 37. Praca socjalna i udzielanie wsparcia usamodzielnianym wychowankom skierowanym do mieszkania chronionego mające na celu wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych, uzyskanie wykształcenia i zatrudnienia oraz tworzenie warunków sprzyjających tym celom.
 38. Wydawanie decyzji kierujących na pobyt w mieszkaniu chronionym.
 39. Wydawanie decyzji ustalających bądź  zwalniających  z  odpłatności  za pobyt 
  w mieszkaniu chronionym.
 40. Dokonywanie co najmniej raz na 3 miesiące oceny sytuacji osoby korzystającej
  ze wsparcia w mieszkaniu chronionym.
 41. Udzielanie informacji  o  prawach  i  uprawnieniach  osobom  objętym  wsparciem
  w ramach realizowanych zadań.
 42. Badanie sytuacji materialno-bytowej w rodzinach, wobec których Sąd wszczął postępowanie w sprawie wydania lub zmiany zarządzeń opiekuńczych względem małoletnich dzieci.
 43. Opracowanie, realizacja i monitoring programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
 44. Opracowanie, realizacja i monitoring programu psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie.
 45. Opracowanie i realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.
 46. Realizacja programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
 47. Realizacja, monitoring i czuwanie nad sprawozdaniem z Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 48. Zapewnienie mieszkańcom Powiatu Wałbrzyskiego znajdującym się w kryzysie miejsc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej – w zakresie zadań powierzonych przez Powiat Wałbrzyski.
 49. Doradztwometodyczne dla Ośrodków Pomocy Społecznej i pracowników socjalnych z terenu powiatu.
 50. Organizowanie szkoleń dla kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Wałbrzyskiego.
 51. Współpraca w zakresie pomocy społecznej z sądem, policją, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, kościołem katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi, pracodawcami, osobami fizycznymi
  i prawnymi.
 52. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej, informacji o której mowa
  w art.193 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 53. Przedstawianie Staroście i Radzie corocznego sprawozdania z efektów pracy.

 

ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ I WSPARCIA

 Imię
i nazwisko

 Zajmowane stanowisko

Adres i piętro 

Numer pokoju 

Telefon / email

Magda

Tajduś

Kierownik Zespołu

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

358

74 66 66 316
  m.tajdus@pcpr.walbrzych.pl

Magdalena Kołodziejczyk 

Zastępca Kierownika Zespołu

Al. Wyzwolenia 24 
III piętro

357

74 66 66 309
m.kolodziejczyk@pcpr.walbrzych.pl

Anita Bernadyn

Pracownik Socjalny

Al. Wyzwolenia 24
III piętro

360

74 66 66 307

a.bernadyn@pcpr.walbrzych.pl

Magdalena Andrzejewska

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

364

74 66 66 317
m.andrzejewska@pcpr.walbrzych.pl

Katarzyna Chodlewska

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

364

74 66 66 303
k.chodlewska@pcpr.walbrzych.pl

Emila

Jeśniak

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

356

74 66 66 333

e.jesniak@pcpr.walbrzych.pl

Izabela

Kilian

Specjalista Pracy z Rodziną

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

362

74 66 66 332

i.kilian@pcpr.walbrzych.pl

Marta Kowalska

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

361

7466 66 310

m.kowalska@pcpr.walbrzych.pl

Anna

Nakielska-Kwiatkowska

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

364

74 66 66 303
a.kwiatkowska@pcpr.walbrzych.pl

Marta

Sarnecka

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

356

74 66 66 333

m.sarnecka@pcpr.walbrzych.pl

Marta Shettiyar

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

361

74 66 66 310

m.shettiyar@pcpr.walbrzych.pl

Katarzyna Pietkun

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

361

74 66 66 310

k.pietkun@pcpr.walbrzych.pl

 

Data dodania: 2019-05-08 22:24:21
Data edycji: 2021-04-06 13:57:37
Ilość wyświetleń: 1890

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej