Czcionka:

A+A-

Kontrast:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 1. Do zadań Głównego księgowego należy w szczególności:
 • prowadzenie rachunkowości Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające w szczególności na:
 1. sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i finansowych,
 2. bieżące i rzetelne prowadzenie księgowości oraz terminowe sporządzanie okresowych analiz w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie informacji,
 3. prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont oraz obowiązujące przepisy prawa w sposób zapewniający ochronę danych przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem lub nieupoważnionym upowszechnianiem,
 4. prowadzenie rozrachunków z dostawcami, rozliczeń za niedobory i szkody, rozliczeń z budżetem, pozostałych rozrachunków publiczno-prawnych,
 5. prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątkowych Centrum, ustalanie różnic inwentaryzacyjnych i przedkładanie do zaakceptowania Dyrektorowi,
 6. prowadzenie ewidencji majątku trwałego i rozliczanie umorzenia środków trwałych,
 7. przygotowywanie inwentaryzacji majątku i kompletowanie wszelkiej dokumentacji w tym zakresie oraz odpowiedzialność za prawidłową ich realizację,
 8. odpowiedzialność za rzetelne i bieżące księgowanie zaszłości gospodarczych;
 • prowadzenie gospodarki finansowej Centrum zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające w szczególności na:
 1. obsłudze finansowo-księgowej Centrum, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 2. wykonywaniu operacji środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji;
 3. prowadzeniu bieżącej kontroli stanu środków płatniczych na rachunkach bankowych;
 4. dokonywaniu pod kątem formalno-rachunkowym kontroli faktur oraz rozliczeń z pobranych zaliczek;
 5. dokonywaniu w ramach kontroli wewnętrznej kontroli wstępnej, bieżącej, następnej;
 6. wykonywaniu przelewów bankowych w celu regulowania zobowiązań Centrum,
 7. zatwierdzaniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Dyrektora Centrum,
 8. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, rozliczaniu odsetek za nieterminowe regulowanie należności Centrum,
 9. zapewnianiu terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań,
 10. naliczaniu i rozliczaniu wszelkich podatków oraz odprowadzaniu należnych kwot do właściwych organów i budżetu,
 11. przeprowadzaniu kontroli formalnej i rachunkowej dowodów księgowych,
 12. ponoszeniu odpowiedzialności za prawidłową dokumentację finansowo– księgową,
 13. dokonywaniu na bieżąco rozliczeń finansowych,
 14. terminowym rozliczaniu dotacji celowych z budżetu państwa i budżetu samorządu,
 • opracowanie planów rzeczowych i finansowych na realizację zadań Centrum;
 • opracowanie projektu budżetu, układu wykonawczego, nadzorowanie jego wykonania oraz aktualizacja;
 • sporządzanie bilansu potrzeb i środków dla Centrum;
 • analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji Centrum, nadzór nad realizacją budżetu;
 • przygotowywanie analiz wykonania dochodów i wydatków Centrum;
 • rozliczanie i przekazywanie dochodów Skarbu Państwa;
 • terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych budżetu Centrum, funduszy celowych i funduszy unijnych;
 • parafowanie dokumentów przed ich skierowaniem do podpisu przez Dyrektora;
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 • współpraca ze skarbnikiem powiatu w zakresie sprawozdawczości finansowej, planów i analiz;
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa i aktualnych potrzeb, a także poleceń służbowych wydawanych przez Dyrektora.
 1. Obowiązki i odpowiedzialność głównego księgowego określa art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).
Data dodania: 2016-02-17 15:38:41
Data edycji: 2022-02-17 15:41:05
Ilość wyświetleń: 101

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej