Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 1. Do zadań Głównego księgowego należy w szczególności:
 • prowadzenie rachunkowości Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające w szczególności na:
 1. sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i finansowych,
 2. bieżące i rzetelne prowadzenie księgowości oraz terminowe sporządzanie okresowych analiz w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie informacji,
 3. prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont oraz obowiązujące przepisy prawa w sposób zapewniający ochronę danych przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem lub nieupoważnionym upowszechnianiem,
 4. prowadzenie rozrachunków z dostawcami, rozliczeń za niedobory i szkody, rozliczeń z budżetem, pozostałych rozrachunków publiczno-prawnych,
 5. prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątkowych Centrum, ustalanie różnic inwentaryzacyjnych i przedkładanie do zaakceptowania Dyrektorowi,
 6. prowadzenie ewidencji majątku trwałego i rozliczanie umorzenia środków trwałych,
 7. przygotowywanie inwentaryzacji majątku i kompletowanie wszelkiej dokumentacji w tym zakresie oraz odpowiedzialność za prawidłową ich realizację,
 8. odpowiedzialność za rzetelne i bieżące księgowanie zaszłości gospodarczych;
 • prowadzenie gospodarki finansowej Centrum zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające w szczególności na:
 1. obsłudze finansowo-księgowej Centrum, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 2. wykonywaniu operacji środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji;
 3. prowadzeniu bieżącej kontroli stanu środków płatniczych na rachunkach bankowych;
 4. dokonywaniu pod kątem formalno-rachunkowym kontroli faktur oraz rozliczeń z pobranych zaliczek;
 5. dokonywaniu w ramach kontroli wewnętrznej kontroli wstępnej, bieżącej, następnej;
 6. wykonywaniu przelewów bankowych w celu regulowania zobowiązań Centrum,
 7. zatwierdzaniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Dyrektora Centrum,
 8. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, rozliczaniu odsetek za nieterminowe regulowanie należności Centrum,
 9. zapewnianiu terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań,
 10. naliczaniu i rozliczaniu wszelkich podatków oraz odprowadzaniu należnych kwot do właściwych organów i budżetu,
 11. przeprowadzaniu kontroli formalnej i rachunkowej dowodów księgowych,
 12. ponoszeniu odpowiedzialności za prawidłową dokumentację finansowo– księgową,
 13. dokonywaniu na bieżąco rozliczeń finansowych,
 14. terminowym rozliczaniu dotacji celowych z budżetu państwa i budżetu samorządu,
 • opracowanie planów rzeczowych i finansowych na realizację zadań Centrum;
 • opracowanie projektu budżetu, układu wykonawczego, nadzorowanie jego wykonania oraz aktualizacja;
 • sporządzanie bilansu potrzeb i środków dla Centrum;
 • analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji Centrum, nadzór nad realizacją budżetu;
 • przygotowywanie analiz wykonania dochodów i wydatków Centrum;
 • rozliczanie i przekazywanie dochodów Skarbu Państwa;
 • terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych budżetu Centrum, funduszy celowych i funduszy unijnych;
 • parafowanie dokumentów przed ich skierowaniem do podpisu przez Dyrektora;
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 • współpraca ze skarbnikiem powiatu w zakresie sprawozdawczości finansowej, planów i analiz;
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa i aktualnych potrzeb, a także poleceń służbowych wydawanych przez Dyrektora.
 1. Obowiązki i odpowiedzialność głównego księgowego określa art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).
Data dodania: 2016-02-17 15:38:41
Data edycji: 2022-02-17 15:41:05
Ilość wyświetleń: 538

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - PFRON

Wejdź i dowiedź się więcej
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej