Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

ZESPÓŁ RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zadania  Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej:

 1. Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej.
 2. Współpraca z rodziną zastępczą i rodziną naturalną w celu unormowania sytuacji życiowej dziecka.
 3. Wspieranie i współpraca z rodziną naturalną mająca na celu powrót dziecka pod opiekę rodziców biologicznych.
 4. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodzinne formy pieczy zastępczej.
 5. Sporządzanie umów z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka.
 6. Sporządzanie umów cywilno - prawnych o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodzinnego domu dziecka, rodziny pomocowej.
 7. Współpraca organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z sądami i ich organami pomocniczymi.
 8. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
 9. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 10. Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy warunków bytowo mieszkaniowych umożliwiających dziecku zaspokojenie jegoindywidualnych potrzeb, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 11. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.
 12. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 13. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
 14. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby.
 15. Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin
 16. Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy.
 17. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.
 18. Zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
 19. Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą.
 20. Zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.
 21. Przedstawianie Staroście i Radzie corocznego sprawozdania z efektów pracy.
 22. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
 23. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.
 24. Dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.
 25. Składanie do właściwego sądu wniosku wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka, celem uregulowania jego sytuacji prawnej, w przypadku stwierdzenia braku możliwości powrotu do jego rodziny, po upływie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

 

ZESPÓŁ RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 Imięi nazwisko

 Zajmowane stanowisko

Adres i piętro 

Numer pokoju 

Telefon / email

Magda Tajduś

Kierownik Zespołu

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

364

74 66 66 316
  m.tajdus@pcpr.walbrzych.pl

Magdalena Andrzejewska

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

365

74 66 66 317
m.andrzejewska@pcpr.walbrzych.pl

Joanna Gibbin

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

365

74 66 66 303
j.gibbin@pcpr.walbrzych.pl

Emila Jeśniak

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

361

74 66 66 310

e.jesniak@pcpr.walbrzych.pl

Izabela Kilian

Starszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

362

74 66 66 332

i.kilian@pcpr.walbrzych.pl

Marta Kowalska

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

361

7466 66 317

m.kowalska@pcpr.walbrzych.pl

Anna

Nakielska-Kwiatkowska

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

365

74 66 66 331
a.kwiatkowska@pcpr.walbrzych.pl

Marta

Sarnecka

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

365

74 66 66 333

m.sarnecka@pcpr.walbrzych.pl

Marta Shettiyar

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

361

74 66 66 310

m.shettiyar@pcpr.walbrzych.pl

 

Data dodania: 2019-05-08 22:24:21
Data edycji: 2020-02-07 13:12:03
Ilość wyświetleń: 978

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button