Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ I WSPARCIA

Zadania  Zespołu Pieczy Zastępczej i Wsparcia:

 1. Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej.
 2. Współpraca z rodziną zastępczą i rodziną naturalną w celu unormowania sytuacji życiowej dziecka.
 3. Wspieranie i współpraca z rodziną naturalną mająca na celu powrót dziecka pod opiekę rodziców biologicznych.
 4. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodzinne formy pieczy zastępczej.
 5. Sporządzanie umów z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka.
 6. Sporządzanie umów cywilno-prawnych o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodzinnego domu dziecka, rodziny pomocowej.
 7. Współpraca organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z sądami i ich organami pomocniczymi.
 8. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
 9. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 10. Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy warunków bytowo mieszkaniowych umożliwiających dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 11. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.
 12. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 13. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
 14. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby.
 15. Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin.
 16. Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy.
 17. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz  z organizacjami społecznymi.
 18. Zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, wszczególności w zakresie prawa rodzinnego.
 19. Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą.
 20. Zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.
 21. Przedstawianie Staroście i Radzie corocznego sprawozdania z efektów pracy.
 22. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
 23. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,
  w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.
 24. Dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.
 25. Składanie do właściwego sądu wniosku wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka, celem uregulowania jego sytuacji prawnej, w przypadku stwierdzenia braku możliwości powrotu do jego rodziny, po upływie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.
 26. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 27. Sporządzanie porozumień w sprawie umieszczenia i pokrywania kosztów utrzymania dziecka w placówce na terenie innego powiatu.
 28. Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych na jego terenie lub na terenie innego powiatu.
 29. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla klientów pomocy społecznej.
 30. Organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych.
 31. Opieka i wsparcie mające na celu pomoc usamodzielnianym wychowankom skierowanym do mieszkania chronionego we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 32. Udzielanie mieszkańcom mieszkania chronionego wsparcia mającego na celu naukę lub utrzymanie posiadanego poziomu sprawności
  w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych.
 33. Dokonywanie pisemnych  uzgodnień  z  osobą  ubiegającą się  o skierowanie  do korzystania ze  wsparcia w mieszkaniu chronionym odnośnie: celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu usprawiedliwiania  nieobecności  w mieszkaniu  chronionym, zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby lub programu wspierania osoby.
 34. Wydawanie decyzji o   skierowaniu   do   korzystania   ze   wsparcia w mieszkaniu chronionym.
 35. Wydawanie decyzji ustalającej  bądź  zwalniającej  z  odpłatności  za pobyt w mieszkaniu chronionym.
 36. Dokonywanie co najmniej raz na 3 miesiące oceny sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym.
 37. Udzielanie informacji  o  prawach  i  uprawnieniach  osobom  objętych  wsparciem w ramach realizowanych zadań.
 38. Obsługa programu korekcyjno-edukacyjnego (nabór uczestników, współpraca z gminami, sądem, kuratorami, policją, opracowywanie umów, rozliczenie i monitoring).
 39. Realizację zadań Powiatu z zakresu programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy (nabór uczestników, współpraca z gminami, monitoring).
 40. Realizacja programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie (nabór uczestników, współpraca z gminami, monitoring).
 41. Realizacja, monitoring i czuwanie nad sprawozdaniem z Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (współpraca z realizatorami programu, gminami, OPS, szkołami, PUP i ośrodkami zdrowia).
 42. Opracowywanie i rozliczanie wniosków na realizację programu wyrównywania różnic miedzy regionami (sporządzanie wniosków, wystąpień Powiatu Wałbrzyskiego, rozliczeń oraz sprawozdań).
 43. Nadzór nad działalnością ośrodka interwencji kryzysowej – w zakresie zadań powierzonych przez Powiat Wałbrzyski.
 44. Doradztwometodyczne dla Ośrodków Pomocy Społeczneji pracowników socjalnych z terenu powiatu.
 45. Współpraca w zakresie pomocy społecznej z sądem, policją, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, kościołem katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.
 46. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej, informacji o której mowa w art.193 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ I WSPARCIA

 Imię
i nazwisko

 Zajmowane stanowisko

Adres i piętro 

Numer pokoju 

Telefon / email

Magda

Tajduś

Kierownik Zespołu

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

364

74 66 66 316
  m.tajdus@pcpr.walbrzych.pl

Magdalena Kołodziejczyk 

Zastępca Kierownika Zespołu

Al. Wyzwolenia 24 
I piętro

124

74 66 66 309
m.kolodziejczyk@pcpr.walbrzych.pl

Anita Bernadyn

Pracownik Socjalny

Al. Wyzwolenia 24
parter

24

74 66 66 307

a.bernadyn@pcpr.walbrzych.pl

Magdalena Andrzejewska

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

365

74 66 66 317
m.andrzejewska@pcpr.walbrzych.pl

Joanna Gibbin

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

365

74 66 66 303
j.gibbin@pcpr.walbrzych.pl

Emila

Jeśniak

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

361

74 66 66 310

e.jesniak@pcpr.walbrzych.pl

Izabela

Kilian

Starszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

362

74 66 66 332

i.kilian@pcpr.walbrzych.pl

Marta Kowalska

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

361

7466 66 317

m.kowalska@pcpr.walbrzych.pl

Anna

Nakielska-Kwiatkowska

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

365

74 66 66 331
a.kwiatkowska@pcpr.walbrzych.pl

Marta

Sarnecka

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

365

74 66 66 333

m.sarnecka@pcpr.walbrzych.pl

Marta Shettiyar

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Wyzwolenia 20 
III piętro

361

74 66 66 310

m.shettiyar@pcpr.walbrzych.pl

 

Data dodania: 2019-05-08 22:24:21
Data edycji: 2020-08-14 17:51:39
Ilość wyświetleń: 1256

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button