Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

ZESPÓŁ INSTYTUCJONALNEJ PIECZY, WSPARCIA I REHABILITACJI

Do zadań Zespołu Instytucjonalnej Pieczy, Wsparcia i Rehabilitacji należy:

 

Z zakresu Instytucjonalnej Pieczy i Wsparcia:

 1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 2. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, poprzez wspieranie procesu usamodzielnienia, przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie.
 3. Sporządzanie porozumień w sprawie umieszczenia i pokrywania kosztów utrzymania dziecka w placówce na terenie innego powiatu.
 4. Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych na jego terenie lub na terenie innego powiatu.
 5. Prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 6. Prowadzenie postępowań alimentacyjnych.
 7. Udzielanie pomocy i wsparcia wychowankom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.
 8. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla klientów pomocy społecznej.
 9. Organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych.
 10. Opieka i wsparcie mające na celu pomoc usamodzielnianym wychowankom skierowanym do mieszkania chronionego we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 11. Udzielanie mieszkańcom mieszkania chronionego wsparcia mającego na celu naukę lub utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych.
 12. Dokonywanie pisemnych  uzgodnień  z  osobą  ubiegającą się  o  skierowanie  do korzystania ze  wsparcia w mieszkaniu chronionym odnośnie: celu  pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, odpłatności osoby korzystającej ze  wsparcia, sposobu usprawiedliwiania  nieobecności  w mieszkaniu  chronionym, zasad i sposobu   realizacji   programu usamodzielniania osoby lub programu wspierania osoby.
 13. Wydawanie decyzji o   skierowaniu   do   korzystania   ze   wsparcia w mieszkaniu chronionym.
 14. Wydawanie decyzji  ustalającej  bądź  zwalniającej  z  odpłatności  za pobyt w mieszkaniu chronionym.
 15. Dokonywanie co najmniej raz na 3 miesiące oceny sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym.
 16. Udzielanie informacji  o  prawach  i  uprawnieniach  osobom  objętych  wsparciem w ramach realizowanych zadań.
 17. Obsługa programu korekcyjno – edukacyjnego (nabór uczestników, współpracaz gminami, sądem, kuratorami, policją, opracowywanie umów, rozliczenie i monitoring).
 18. Realizację zadań Powiatu z zakresu programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy (nabór uczestników, współpraca z gminami, monitoring).
 19. Realizacja programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie (nabór uczestników, współpraca z gminami, monitoring).
 20. Realizacja, monitoring i czuwanie nad sprawozdaniem z Powiatowej StrategiiRozwiązywania Problemów Społecznych (współpraca z realizatorami programu gminami, OPS, szkołami, PUP i ośrodkami zdrowia).
 21. Opracowywanie i rozliczanie wniosków na realizację programu wyrównywania różnic miedzy regionami (sporządzanie wniosków, wystąpień Powiatu Wałbrzyskiego, rozliczeń oraz sprawozdań).
 22. Nadzór nad działalnością ośrodka interwencji kryzysowej – w zakresie zadań powierzonych przez Powiat Wałbrzyski.
 23. Doradztwometodyczne dla Ośrodków Pomocy Społecznej i pracowników socjalnych z terenu powiatu.
 24. Współpraca w zakresie pomocy społecznej z sądem, policją, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, kościołem katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.
 25. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej, informacji o której mowa  w art.193 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Z zakresu Rehabilitacji:

 1. Opracowywanie i realizacja zgodnych ze strategią rozwoju województwa powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu niniejszych programów.
 3. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
 4. Nadzór merytoryczny oraz pomoc w zorganizowaniu i zapewnieniu funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 5. Opracowywanie i przedstawianie planów, zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa, powiatu.
 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 7. Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 8. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 9. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
 10. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
 11. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
 12. Kierowanie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu.
 13. Ustalanie odpłatności za pobyt osób niepełnosprawnych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałbrzychu.
 14. Realizacja Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”.
 15. Realizacja programu celowego „Program wyrównywania różnic między regionami”.

 

ZESPÓŁ INSTYTUCJONALNEJ PIECZY, WSPARCIA I REHABILITACJI

Imię i nazwisko

Zajmowane stanowisko

Adres i piętro

Numer pokoju

Telefon / email

Magdalena Kołodziejczyk 

 Kierownik Zespołu

Al. Wyzwolenia 24 
I piętro

124

74 66 66 309
m.kolodziejczyk@pcpr.walbrzych.pl

Anita Bernadyn

Pracownik Socjalny

Al. Wyzwolenia 24
parter

24

74 66 66 307

a.bernadyn@pcpr.walbrzych.pl

Violetta Jeśniak

Specjalista ds. PFRON

Al. Wyzwolenia 24 
parter

28

74 66 66 322
v.jesniak@pcpr.walbrzych.pl

Agnieszka Bródka

Specjalista ds. PFRON

Al. Wyzwolenia 24     
parter

28

74 66 66 321         
a.brodka@pcpr.walbrzych.pl

 

Data dodania: 2019-05-08 22:23:41
Data edycji: 2020-03-17 16:39:44
Ilość wyświetleń: 1009

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button