Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY "USŁUGI SZKÓŁ NAUKI JAZDY dla Beneficjentów Projektu Systemowego pt.: FENIKS - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego

 

Wałbrzych, dnia 24.06.2015 r.

 

Nr sprawy: PCPR-PF-210-02-09/15                                 

 

 

 

     POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

 

58-300 Wałbrzych , Al. Wyzwolenia 20, 22, 24

 

Tel. 74 6666 300fax 74 6666 301

 

REGON: 890723746 NIP: 886-24-16-530

Mail : sekretariat @ pcpr.walbrzych.pl    www.pcpr.walbrzych.pl

 

informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

 

"USŁUGI SZKÓŁ NAUKI JAZDY dla Beneficjentów Projektu Systemowego
pt.: FENIKS - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

przeprowadzonego w trybiezapytania ofertowego o równowartości nieprzekraczającej 30 000 euro, ogłoszonego w dniu 01.06.2015 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba firm wykluczonych:0                                        

Liczba ofert odrzuconych :0

 

 

Wybrano następującą ofertę:oferta nr 2

 

 

Nazwa Wykonawcy: Ośrodek Szkolenia Kierowców Grzegorz Drzewiecki
Siedziba firmy: ul. Broniewskiego 65B , 58-309 Wałbrzych

 

 

cena oferty „brutto”: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), ryczałtowa cena 1 uczestnika:

 

 

Kat. B - 1 150,00 zł , Kat. C – 2 100,00 zł, Kwalifik. wstępna przysp. kat. C – 2 400,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:Wybrana oferta spełnia warunki Zamawiającego i wobec kryterium ceny, przyjętego w postępowaniu jest najkorzystniejsza spośród złożonych ważnych ofert .

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena za 1 uczestnika

brutto w zł

Wartość ogółem

brutto w zł

1

„TORUS” B. Czajka - Uszczyńska, A. Biel

ul. Lubelska 1

58-300 Wałbrzych

Kat. B - 1 199,00

Kat. C – 2 499,00

Kwalifik. wstępna przysp. kat. C – 2 500,00

26 987,00

2

Ośrodek Szkolenia Kierowców
Grzegorz Drzewiecki

ul. Broniewskiego 65B

58-309 Wałbrzych

Kat. B - 1 150,00

Kat. C – 2 100,00

Kwalifik. wstępna przysp. kat. C – 2 400,00

25 000,00

           

 

Podpisał:

Dyrektor Marek Śpiewak