Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Wałbrzych, dnia 30. 01. 2015 r.

 

 

Nr sprawy: PCPR-PF-210-02-02/15


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

58-300 Wałbrzych , Al. Wyzwolenia 20, 22, 24

Tel. 74 6666 300 fax 74 6666 301

 

REGON: 890723746 NIP: 886-24-16-530

 

Mail : sekretariat @ pcpr.walbrzych.pl

 

www.pcpr.walbrzych.pl

informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Usługi hotelarskie w celu przeprowadzenia wyjazdowej TERAPII PSYCHOSPOŁECZNEJ
w miejscowości górskiej
dla Beneficjentów Projektu Systemowego pt.: FENIKS - Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”,w tym:


- grupa I – 37 osób: 2 gr. x 15 osób + 2 prowadzących + 2 opiekunów + 3 dzieci
(w wieku 2,3 i 8 lat) - termin 17-19.04.2015 r.;

 

- grupa II - 46 osób: 2 gr. x 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym + 2 trenerów + 2 opiekunów + 6 asystentów + 6 rodziców - termin 24 - 26.04.2015r. przeprowadzonego w trybieprzetargu publicznego o równowartości nieprzekraczającej 30 000 euro, ogłoszonego w dniu 21.01.2015 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 4

Liczba firm wykluczonych:0

 

Liczba ofert odrzuconych :0

 

Liczba ofert po terminie: 1

Wybrano następującą ofertę: oferta nr 1

Nazwa firmy: P.P.H.U. „MIPAMA” Emilia i Zbigniew Szafarz Sp. j. Hotel „SASANKA”
Siedziba firmy (adres): ul. Słowackiego 4, 58-580 Szklarska Poręba

cena oferty „brutto”: 35 441,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 00/100), ryczałtowe ceny 1 uczestnika: 427,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki Zamawiającego i wobec kryterium ceny, przyjętego w postępowaniu jest najkorzystniejsza spośród trzech ważnych ofert .

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena 1 osoby

brutto zł

Cena ogółem

brutto zł

1

 

P.P.H.U. „MIPAMA”
Emilia i Zbigniew Szafarz Sp. j.
Hotel „SASANKA”
Ul. Słowackiego 4
58-580 Szklarska Poręba
Fax 75 717 36 80

427,00

35441,00

2

 

"UpHOTEL" s.c.

Ul. Długa 13/1

58-500 Jelenia Góra

Fax 75 64 46 835

435,00

36105,00

3

 

ZBUTA” Sp. z o.o.
Al. Wyzwolenia 9/2a

58-300 Wałbrzych
Fax 74 843 48 03

479,00

39798,50

Oferta wpłynęła po terminie, tj. w dniu 30.01.2015 r., o godz. 9:20 i została zwrócona Wykonawcy bez otwierania

Biuro Rezerwacji ”AGATOUR" Agnieszka Bartczak

Ul. Szymanowskiego 7/119

58-506 Jelenia Góra

 

 

 

 

 

 

 

Podpisał:
Dyrektor

Marek Śpiewak