Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO dla zamówienia pod nazwą: "USŁUGI SZKÓŁ NAUKI JAZDY dla Beneficjentów Projektu Systemowego pt.: FENIKS - Program Reintegracji Społecznej

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

dla zamówienia pod nazwą:

"USŁUGI SZKÓŁ NAUKI JAZDY dla Beneficjentów Projektu Systemowego pt.: FENIKS - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Termin składania i otwarcia ofert:

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 22, III piętro – sekretariat (pokój nr 341) - do godz. 120025.07.2014 r.
 2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
 3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
 4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2014 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego: w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 22, III piętro – sekretariat (pokój nr 341). Otwarcie ofert jest jawne.
 6. Część jawna polega na sprawdzeniu czy opakowania zewnętrzne ofert nie są naruszone, oraz otwarciu ofert w kolejności wpływu i podaniu do wiadomości zebranych nazw i adresów Wykonawców, cen ofertowych, terminu wykonania zamówienia.
 7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 8. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

Załączniki do pobrania:

OGŁOSZENIE PRZETARG - PRAWO JAZDY.

Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania zamówienia publicznego.

 1. Formularz oferty (wzór nr 1 ),
 2. Oświadczenie (wzór nr 2),
 3. Wykaz zaplecza technicznego i sprzętu (wzór nr 3),
 4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia (wzór nr 4),
 5. Zakres usług przewidywany do powierzenia podwykonawcom (wzór nr 5),
 6. Oświadczenie podwykonawcy (wzór załącznik nr... do oferty),
 7. Umowa (wzór nr 7).

UWAGA!

INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCÓW