Przejdź do treści

Praca

Zatrudnimy Psychologa.

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu zatrudni psychologa w wymiarze 40 godzin w miesiącu. 

Kontakt p.o. Dyrektora Pan Marek Śpiewak tel. 74 6666 300.

 

PRACOWNIK SOCJALNY - na zastępstwo

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

zatrudni na stanowisko Pracownika Socjalnego (na zastępstwo )

osobę spełniającą poniższe wymagania:

 

więcej----->pdf

Zatrudnimy 2 osoby...

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

zatrudni na stanowisko Pracownika Socjalnego

na zastępstwo długotrwałej nieobecności pracownika

2 osoby spełniającą poniższe wymagania

 

 


 

I. Główne obowiązki :

 

1. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych.

 

2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

 

3. Prowadzenie dokumentacji w sprawie pomocy dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

4. Współpraca z rodziną zastępczą i rodziną naturalną w celu unormowania sytuacji życiowej dziecka (powrotu do rodziny).

 

5. Wspieranie rodzin zastępczych we współpracy z Sądem Rejonowym, Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym, kuratorami sądowymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej.

 

6. Opieka zastępcza nad wychowankami opuszczającymi rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

 

7. Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.

 

8. Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

 

9. Przygotowywanie umów cywilno-prawnych z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka.

 

10. Przygotowywanie porozumień w sprawie umieszczenia dziecka pochodzącego z terenu innego powiatu.

 

11. Współpraca w tworzeniu i wdrażaniu programów pomocy społecznej obejmujących swoim zasięgiem rodziny zastępcze i usamodzielniających się wychowanków.

 

12. Sporządzanie wymaganych analiz.

 

II. Wymagania niezbędne :

 

1. Obywatelstwo polskie

 

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

3. Wykształcenie (spełnienie co najmniej jednego z wymienionych warunków) : dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych ,ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: - pedagogika

 

- pedagogika specjalna

- politologia

- polityka społeczna

- psychologia

- socjologia

- nauki o rodzinie

Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach : pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego

 

4. Nie jest osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

5. Staż pracy minimum 3 lata

 

6. Nieposzlakowana opinia.

 

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku.

 

III. Wymagania dodatkowe :

 

1. Umiejętności administracyjne, praca z komputerem

 

2. Kompetencje :

 

 

kierowanie się zasadami etyki zawodowej,

 

kierowanie się zasadą dobra osób i rodzin,

 

poszanowania godności osób i rodzin i prawa do samostanowienia,

 

przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,

 

komunikatywność,

 

umiejętność współpracy w zespole,

 

wysokie poczucie odpowiedzialności,

 

dobra organizacja pracy.

 

IV. Znajomość przepisów prawa :

 

Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 

Rozporządzenie z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych

 

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

 

Kodeks postępowania administracyjnego

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

a. Aktualne cv (z adresem e-mailowym, jeśli kandydat posiada) oraz kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru

 

b. Odręcznie napisany list motywacyjny

 

c. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej

 

d. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystaniu z pełni praw publicznych i nieposzlakowanej opinii.

 

e. Oświadczenie o niekaralności (skazanie prawomocnym wyrokiem sądu) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

f. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści : „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w związku z prowadzonym naborem na stanowisko starszego specjalisty pracy socjalnej,

 

Oferty należy składać  w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Limanowskiego 9, 58-300 Wałbrzych

 

 

 

Wałbrzych, dnia 31-08-2010r.                                                          Marek Śpiewak

                                                                                                          p.o. Dyrektor PCPR