Przejdź do treści

Praca

KONKURS NA STANOWISKO URZEDNICZE GŁÓWNY KSIEGOWY W SPECJALISTYCZNYM OSRODKU WSPARCIA I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W WAŁBRZYCHU

KONKURS NA STANOWISKO URZEDNICZE
GŁÓWNY KSIEGOWY
W SPECJALISTYCZNYM OSRODKU WSPARCIA
I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
W WAŁBRZYCHU


Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)

p.o. Dyrektora
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
I Interwencji Kryzysowej
Ul. OGRODOWA 2a
58-306 Wałbrzych

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – główny księgowy
wymiar zatrudnienia 1 etatu
do


1. Warunki niezbędne przystąpienia do konkursu.
Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
1)    ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3)    nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
5)    posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
6)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
7)    spełnia jeden z poniższych warunków:
a)    ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości w tym, co najmniej, 2-letnią w jednostce sektora finansów publicznych,
b)    ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości w tym, co najmniej, 3-letnią w jednostce sektora finansów publicznych,
c)    wpisany jest do rejestru biegłych rewidentów albo posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające go do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowego i posiada  co najmniej, 2-letnią praktykę w jednostce sektora finansów publicznych.


2. Wymagania dodatkowe:
1)    znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
2)    znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
3)    znajomość przepisów samorządowych,
4)    znajomość przepisów podatkowych,
5)    znajomość przepisów płacowych,
6)    znajomość przepisów ZUS i PFRON,
7)    znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo – księgowych - ProgMan.

3. Zakres obowiązków na stanowisku głównego księgowego obejmuje m.in.:
1)    prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
2)    realizacje zadań w zakresie rachunkowości budżetowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4)    dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5)    sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej,
6)    dokonywanie przelewów droga elektroniczną.

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny),
2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy,
3)    kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
4)    oświadczenie kandydata, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5)    oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
6)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
7)    oświadczenie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego,
8)    oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.), w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego,
9)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w godz. od 8:00 do 15:00, w nieprzekraczalnym terminie do 20.01.2012r. (włącznie), do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, ul. OGRODOWA 2a. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem „konkurs na stanowisko urzędnicze – główny księgowy”.
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz informacja o jego wynikach, podane zostaną do publicznej wiadomości:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu,
• w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wałbrzychu,
• na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez p.o. Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, ul. Ogrodowa 2a,
58-306 Wałbrzych. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.p.o. Dyrektora
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
w Wałbrzychu


Małgorzata Jankowska

SPECJALISTA DS. PŁAC I ZUS W WYMIARZE 1 EATAU

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

DOM MAŁEGO DZIECKA
UL. ASNYKA 13 58-301 WAŁBRZYCH
OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

SPECJALISTA DS. PŁAC I ZUS

W WYMIARZE 1 EATAU

 

1. Wymagania niezbędne do przystąpienia do konkursu:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

- wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, techniczne lub średnie ekonomiczne z dwuletnim doświadczeniem zawodowym lub inne umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,

- umiejętność sporządzania list płac (w tym naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego),

- znajomość obsługi programu „ Płatnik ”,

- znajomość przepisów podatkowych (w tym: sporządzania dokumentów PIT, VAT),

- znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, egzekucji administracyjnej, przepisów ZUS odnośnie naliczania i potrącenia składek,

- znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych,

- umiejętność sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,

- komunikatywność i umiejętność współpracy.

 

3.  Zakres wykonywanych zadań:

- Zakładanie i prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników.

- Dokonywanie zmian po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji w zakresie:? wysokości wynagrodzeń, wypłat jednorazowych, naliczania potrąceń, zasiłków płatnych z ZUS.

- Sporządzanie list płac dla pracowników oraz potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych, wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

- Naliczanie w ustalonym terminie nagrody rocznej i innych.

- Prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym.

- Wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem regulacji płac pracowników.

- Sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia, analiz i informacji dotyczących spraw pracowniczych.

 

 

 

 

 

4. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny i CV,

- kwestionariusz osobowy,

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz odpowiedni staż pracy, (mile widziane opinie i referencje).

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może być na stanowisku specjalisty,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. do dnia 29.10.2010r w godz. 8.00 do 15.00 w sekretariacie Domu Małego Dziecka, ul. Asnyka 13, 58-301 Wałbrzych.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. Płac i ZUS”. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu (www.bip.powiat.walbrzych.pl) oraz przesłana na maila kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą     z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

 

 

Wałbrzych, dnia 15.10.2010r

 

p.o. Dyrektor Domu Małego Dziecka

Alicja Rogowska-Florczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 1/2 etatu

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE


DOM MAŁEGO DZIECKA
UL. ASNYKA 13 58-301 WAŁBRZYCH
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w wymiarze 1/2 etatu


Wymagania niezbędne:

1.     Jest obywatelem polskim posiada kwalifikacje - spełnia jeden z poniższych warunków:

§  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości budżetowej,

·         ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkolę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości budżetowej,

·         jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów ,

·         posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2.     Posiada co najmniej 2-letnią praktykę w zakresie rachunkowości budżetowej.

3.     Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

4.     Nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

5.     Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku

6.     Dobra znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o egzekucji, ,

7.     Dobra znajomość obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

1.     Znajomość programu komputerowego Drogman, FK

2.     Cechy osobowości: odpowiedzialność, sumienność i staranność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność myślenia i działania

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.     Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości

      Domu Małego Dziecka, polegające zwłaszcza na:

 

·         zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania  i kontroli dokumentów w sposób zapewniający
-właściwy przebieg operacji gospodarczych,                                                                                                    -ochronę mienia będącego w posiadaniu DMD,

 

·         bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzeniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia  będącego w posiadaniu DMDz,
- terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych

 

2.     Prowadzenie gospodarki  finansowej  DMD zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na :

 

·         wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami 

     dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,  gospodarki środkami  

     pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji DMD,

·         zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych   

      przez  DMD,

·         przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

·         zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń  spornych oraz spłat zobowiązań,

 

3.     Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących         w dyspozycji DMD.

 

4.     Opracowywanie projektów  przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczącej prowadzenia rachunkowości,  a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

 

5.     Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu  i ich analiz.

 

 

6.     Nadzór finansowy nad realizacją zamówień publicznych.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

1.     życiorys (CV)

2.     list motywacyjny

3.     kwestionariusz osobowy

4.     kopie dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje

5.     kopia dowodu tożsamości (pierwszych trzech stron w przypadku dowodów starego typu)

6.     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie)

7.     kserokopie świadectw pracy,

8.     zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku specjalisty

9.     oświadczenie o posiadaniu pełni praw obywatelskich i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

10.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru

11.  (inne) opinie lub referencje.

Osoby zainteresowane naborem proszone są o osobiste składanie dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego,  w  sekretariacie Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu , ul. Asnyka 13 , 58-301 Wałbrzych do dnia 29.10.2010 r.  do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Domu Małego Dziecka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze upowszechniona zostanie  na stronie internetowej BIP (www.bip.powiat.walbrzych.pl) oraz przesłana na adres mailowy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą     z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

Wałbrzych, dnia, 15.10.2010r                                                                                                   

                                                                                              p.o. Dyrektor Domu Małego Dziecka

                                                                                                                  Alicja Rogowska-Florczak

Zatrudnimy Psychologa.

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu zatrudni psychologa w wymiarze 40 godzin w miesiącu. 

Kontakt p.o. Dyrektora Pan Marek Śpiewak tel. 74 6666 300.

 

PRACOWNIK SOCJALNY - na zastępstwo

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

zatrudni na stanowisko Pracownika Socjalnego (na zastępstwo )

osobę spełniającą poniższe wymagania:

 

więcej----->pdf

Więcej artykułów…

  1. Zatrudnimy 2 osoby...