Przejdź do treści

Praca

Wyniki naboru oraz lista kandydatów.

wyniki naboru

 

 

lista kandydatów 

 

 

Oferta zatrudnienia

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

zatrudni na stanowisko Doradcy ds. osób niepełnosprawnych
w ramach Projektu Systemowego pt. "Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

osobę spełniającą poniższe wymagania

I. Wymagania niezbędne :

 1. Obywatelstwo polskie

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Wykształcenie (spełnienie co najmniej jednego z wymienionych warunków) : dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych ,ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

pedagogika

pedagogika specjalna

politologia

polityka społeczna

psychologia

socjologia

nauki o rodzinie

Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach : pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego

 1. Nie jest osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 2. Staż pracy minimum 2 lata na stanowisku pracownika socjalnego

 3. Nieposzlakowana opinia.

 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku.

II. Główne obowiązki :

 1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, szczególnie w środowisku osób niepełnosprawnych - uczestników Projektu,

 2. Prowadzenie akt osobowych wraz z wymaganą dokumentacją osób niepełnosprawnych - ostatecznych uczestników Projektu,

 3. Przygotowanie Kontraktów socjalnych dla osób niepełnosprawnych - ostatecznych uczestników Projektu,

 4. Prowadzenie doradztwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

 5. Upowszechnianie pracy socjalnej oraz aktywnej integracji na terenie Powiatu Wałbrzyskiego wśród osób niepełnosprawnych,

 6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz osób niepełnosprawnych,

 7. Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,

 8. Sporządzanie wymaganych analiz.

III. Wymagania dodatkowe :

 1. Umiejętności administracyjne, praca z komputerem

 2. Kompetencje :

  • kierowanie się zasadami etyki zawodowej,

  • kierowanie się zasadą dobra osób i rodzin,

  • poszanowania godności osób i rodzin i prawa do samostanowienia,

  • przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,

  • komunikatywność,

  • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,

  • umiejętność współpracy w zespole,

  • wysokie poczucie odpowiedzialności,

  • dobra organizacja pracy.

 

IV. Znajomość przepisów prawa :

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze zmianami

Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Rozporządzenie z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy
na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. Aktualne cv (z adresem e-mailowym, jeśli kandydat posiada) oraz kwestionariusz osobowy

 2. Odręcznie napisany list motywacyjny

 3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej

 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystaniu
  z pełni praw publicznych i nieposzlakowanej opinii.

 5. Oświadczenie o niekaralności (skazanie prawomocnym wyrokiem sądu)
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści : „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu"..

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w WałbrzychuAl. Wyzwolenia 22, III piętro, pokój 341 (sekretariat)

do dnia 19-05-2014 r., do godz. 15.00

 

Wałbrzych, dnia 09-05-2014 r.

Marek ŚpiewakDyrektor PCPR

Pracownik Socjalny (na zastępstwo)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

zatrudni na stanowisko Pracownika Socjalnego (na zastępstwo)

osobę spełniającą poniższe wymagania

I. Wymagania niezbędne :

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie (spełnienie co najmniej jednego z wymienionych warunków) : dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych ,ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
 • politologia
 • polityka społeczna
 • psychologia
 • socjologia
 • nauki o rodzinie

Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach : pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego

 1. Nie jest osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Staż pracy minimum 2 lata na stanowisku pracownika socjalnego
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku.

II. Główne obowiązki :

 1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
 2. Prowadzenie dokumentacji w sprawie pomocy dla rodzin zastępczych
  i usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 3. Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
 4. Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.
 5. Przygotowywanie porozumień w sprawie umieszczenia dziecka pochodzącego z terenu innego powiatu.
 6. Sporządzenie decyzji przyznających świadczenia
 7. Sporządzanie wymaganych analiz.

III. Wymagania dodatkowe :

 1. Umiejętności administracyjne, praca z komputerem
 2. Kompetencje :
 • kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
 • kierowanie się zasadą dobra osób i rodzin,
 • poszanowania godności osób i rodzin i prawa do samostanowienia,
 • przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę
 • komunikatywność,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • dobra organizacja pracy.

IV. Znajomość przepisów prawa :

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze zmianami

Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Rozporządzenie z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. Aktualne cv (z adresem e-mailowym, jeśli kandydat posiada) oraz kwestionariusz osobowy
 2. Odręcznie napisany list motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystaniu
  z pełni praw publicznych i nieposzlakowanej opinii.
 5. Oświadczenie o niekaralności (skazanie prawomocnym wyrokiem sądu) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści : „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie .

Oferty należy składać  w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 22, III piętro , pokój 341( sekretariat)  do dnia 16-06-2013r.

Wałbrzych, dnia 23-05-2013r.                                                         

Marek Śpiewak

Dyrektor PCPR

 

Pracownik Socjalny (na zastępstwo )

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

zatrudni na stanowisko Pracownika Socjalnego (na zastępstwo )

osobę spełniającą poniższe wymagania

I. Wymagania niezbędne :

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie (spełnienie co najmniej jednego z wymienionych warunków) : dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych ,ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
 • politologia
 •  polityka społeczna
 • psychologia
 • socjologia
 • nauki o rodzinie

Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach : pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego

 1. Nie jest osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Staż pracy minimum 2 lata na stanowisku pracownika socjalnego
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku.

II. Główne obowiązki :

 1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
 2. Prowadzenie dokumentacji w sprawie pomocy dla rodzin zastępczych
  i usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 3. Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
 4. Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.
 5. Przygotowywanie porozumień w sprawie umieszczenia dziecka pochodzącego z terenu innego powiatu.
 6. Sporządzenie decyzji przyznających świadczenia
 7. Sporządzanie wymaganych analiz.

III. Wymagania dodatkowe :

 1. Umiejętności administracyjne, praca z komputerem
 2. Kompetencje :
 • kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
 • kierowanie się zasadą dobra osób i rodzin,
 • poszanowania godności osób i rodzin i prawa do samostanowienia,
 • przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę
 • komunikatywność,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • dobra organizacja pracy.

IV. Znajomość przepisów prawa :

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze zmianami
 • Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Rozporządzenie z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych
 • Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. Aktualne cv (z adresem e-mailowym, jeśli kandydat posiada) oraz kwestionariusz osobowy
 2. Odręcznie napisany list motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystaniu
  z pełni praw publicznych i nieposzlakowanej opinii.
 5. Oświadczenie o niekaralności (skazanie prawomocnym wyrokiem sądu) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści : „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie .

Oferty należy składać  w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Wałbrzychu  Al. Wyzwolenia 22, III piętro , pokój 341( sekretariat)  do dnia 29-03-2013r.

Wałbrzych, dnia 20-03-2013r.       

Marek Śpiewak
Dyrektor PCPR

Pracownik Socjalny (na zastępstwo )

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

zatrudni na stanowisko Pracownika Socjalnego (na zastępstwo )

osobę spełniającą poniższe wymagania

 

I. Wymagania niezbędne :

 

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie (spełnienie co najmniej jednego z wymienionych warunków) : dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych ,ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: - pedagogika

-        pedagogika specjalna

-        politologia

-         polityka społeczna

-        psychologia

-        socjologia

-        nauki o rodzinie

Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach : pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego

 

 1. Nie jest osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Staż pracy minimum 2 lata na stanowisku pracownika socjalnego
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku.

 

 

II. Główne obowiązki :

 

 1. Praca w POMOŚCIE
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
 3. Prowadzenie dokumentacji w sprawie pomocy dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 4. Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
 5. Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.
 6. Przygotowywanie porozumień w sprawie umieszczenia dziecka pochodzącego z terenu innego powiatu.
 7. Sporządzenie decyzji przyznających świadczenia
 8. Sporządzanie wymaganych analiz.

 

III. Wymagania dodatkowe :

 

 1. Umiejętności administracyjne, praca z komputerem
 2. Kompetencje :

-        kierowanie się zasadami etyki zawodowej,

-        kierowanie się zasadą dobra osób i rodzin,

-        poszanowania godności osób i rodzin i prawa do samostanowienia,

-        przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę

-        komunikatywność,

-        umiejętność współpracy w zespole,

-        wysokie poczucie odpowiedzialności,

-        dobra organizacja pracy.

 

IV. Znajomość przepisów prawa :

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze zmianami

Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Rozporządzenie z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

 1. Aktualne cv (z adresem e-mailowym, jeśli kandydat posiada) oraz kwestionariusz osobowy
 2. Odręcznie napisany list motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystaniu
  z pełni praw publicznych i nieposzlakowanej opinii.
 5. Oświadczenie o niekaralności (skazanie prawomocnym wyrokiem sądu) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści : „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie .

 

Oferty należy składać  w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Wałbrzychu

 Al. Wyzwolenia 22, III piętro , pokój 341 ( sekretariat)  do dnia 15-03-2013r.

 

 

Wałbrzych, dnia 01-03-2013r.                                                          Marek Śpiewak

                                                                                                          Dyrektor PCPR