Przejdź do treści

Praca

Informacja o wynikach naboru

 

 

 

1 resize

 

 

LISTA KANDYDATÓW

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 WAŁBRZYCH

 

 

SPECJALISTA DS. PFRON
W ZESPOLE INSTYTUCJONALNEJ PIECZY
I REHABILITACJI

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Lp.

Imięi nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Stanisław Karbowniczek

Niedźwiedzica

2.

Agnieszka Gidzińska

Jedlina Zdrój

3.

Marta Kowalska

Wałbrzych

4.

Agnieszka Bródka

Wałbrzych

5.

Agnieszka Jarczyńska

Wałbrzych

6.

Seweryn Rusiecki

Walim

7.

Katarzyna Nowicka

Mieroszów

 

 

 

Wałbrzych, dnia 10.06.2015r.                                     

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE


Al. WYZWOLENIA 20-24, 58-300 WAŁBRZYCH

 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ( 01-06-2015)

 

 

SPECJALISTA

W ZESPOLE INSTYTUCJONALNEJ PIECZY I REHABILITACJI

 

 

 

 

Wymagania niezbędne:

 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o Pracownikach Samorządowych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. posiada wykształcenie wyższe;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. cieszy się nieposzlakowana opinią;
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku
 7. znajomość przepisów: ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych, ustawy o Pomocy Społecznej, znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 8. biegła znajomość obsługi komputera i Internetu.

Wymagania dodatkowe:

 1. cechy osobowości: odpowiedzialność, sumienność i staranność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność myślenia i działania, komunikatywność, odporność na stres;
 2. uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie informacji zainteresowanym osobom o zadaniach z zakresu rehabilitacji zawodowej
  i spo
  łecznej osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
 2. informowanieprocedurach   dofinansowania   do udziału w likwidacji barier architektonicznych, technicznych i komunikowaniu   się,   w   turnusach   rehabilitacyjnych,   zaopatrzeniu   w   sprzęt   rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,   sportu,   kultury,   rekreacji
  i   turystyki osób   niepe
  łnosprawnych.   Ponadto w   ramach   programu „Aktywny Samorząd” informowanie o procedurach i możliwościach dofinansowania w   obszarach A,B1,B2,B3,B4,C,D,E,F;
 3. przyjmowanie iwniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, oraz przyjmowanie i wstępna weryfikacja wniosków uczestnictwa w turnusach   rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
  i
  środki pomocnicze, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, jak   również  
  w   ramach   programu „ Aktywny Samorz
  ąd ” przyjmowanie   i wstępna weryfikacja   wniosków   składanych   w     obszarach   A,B1,B2,B3,B4,C,D,E,F;
 4. prowadzenie rejestrów wniosków, umów o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, oraz w ramach programu „Aktywny Samorząd” rejestracja wniosków
  i umów sk
  ładanych w obszarach B1,B2,B3,B4;
 5. sporządzanie informacji o przyznaniu lub odmowie dofinansowania;
 6. sporządzanie i rozliczanie umów;
 7. przygotowywanie wystąpień o przelanie środków finansowych;
 8. sporządzanie analiz, rozliczeń i sprawozdań z realizowanych zadań;
 9. udział w wizytacjach i kontrolach osób niepełnosprawnych korzystających ze środków PFRON;
 10. udział w odbiorach zakończonych prac w sprawie likwidacji barier architektonicznych, technicznych;
 11. udzielanie odpowiedzi na pisma dotyczące zakresu realizowanych zadań;
 12. sporządzanie dokumentacji obowiązującej w zakresie realizowanych zadań;
 13. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji;
 14. wykonywanie innych zadań na polecenie przełożonego

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kopie dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje (oryginały do wglądu),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie)
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku specjalisty,
 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko SPECJALISTA – ZESPÓŁ INSTYTUCJONALNEJ PIECZY
I REHABILITACJI
w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 22
(III piętro, pokój 341), 58-300 Wałbrzych do dnia 05.06.2015 r. do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 12/2005 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17.10.2005 r. w sprawie wprowadzenia” Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu”


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze upowszechniona zostanie na stronie internetowej BIP (
www.pcpr.walbrzych.pl ) oraz na tablicy informacyjnej przy Al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą     z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą
z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)"                                                                                            


Wałbrzych, dnia 22.05.2015r.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Wałbrzychu

MAREK ŚPIEWAK

Oferta zatrudnienia: Pracownik socjalny

Wałbrzych 01.08.2014r.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

 

UWAGA!!!

 

Przyjmowanie zgłoszeń na w/w stanowisko przedłużono do 19 września 2014r.

 

Załącznik do pobrania.

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny

Wałbrzych 01.08.2014r.

 

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny.

 

 

001 resize resize002 resize resize