Przejdź do treści

Praca

ZAPROSZA DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

w Wałbrzychu

 

ZAPROSZA DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO

KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

w wymiarze 1 etat

 

 

           I.            Wymagania formalne niezbędne:

Kandydat posiada :

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki
  o rodzinie lub
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 3. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 4. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 6. kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 7. nie prowadzi postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat.

 II.            Wymagania merytoryczne:

 1. znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. Dz. U. z 10 marca 2015 roku poz .332 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 2. znajomość ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 3. znajomość Kodeks Postępowania Administracyjnego.

  III.            Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 2. odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;
 3. wysoki stopień empatii;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. kreatywność;
 6. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office.

   IV.            Zakres zadań:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowanie, we współpracy z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. konsultowania dokonywanej przez organizatora pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu) oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 6. konsultowania dokonywanej przez organizatora pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu) oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 7. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 8. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz współudział w opracowywaniu
  z osobą usamodzielnianą i opiekunem usamodzielnienia indywidualnego programu usamodzielnienia;
 9. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 10. wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powództwa
  o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;
 11. sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;
 12. w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci
  niż przewiduje art. 53 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 13. w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje art.61 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 14. wydawanie opinii dla osoby, która w zastępstwie będzie mogła prowadzić rodzinny dom dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 15. w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art.67 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 16. w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art.67 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 17. wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu;
 18. pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia, jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba;
 19. sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;
 20. współpraca z ośrodkiem adopcyjnym.

    V.            Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 3. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci);
 4. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 5. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

   VI.            Miejsce świadczenia pracy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu oraz teren powiatu wałbrzyskiego, praca w środowisku zamieszkania

wskazanych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka .

  

VII.            Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę 1 etat w zadaniowym systemie czasu pracy.

   

VIII.            Planowany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej: 01 lipiec 2015 rok.

   

IX.            Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 22 , pokój Nr 341, III piętro, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w terminie do dnia 26 czerwca 2015. do godz. 15 00.

     

X.            Informacje dodatkowe:

 1. Osoby, których dokumenty spełniać będą wymagania formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 30 czerwca 2015 r.
 2. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nastąpi po analizie złożonych dokumentów i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania;
 4. Dodatkowych informacji udziela Pani Adriana Kozłowska – starszy specjalista ds. kadr i płac w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 22 tel. 74 6666 300 w godzinach urzędowania PCPR.

 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie w Wałbrzychu

Marek Śpiewak

Informacja o wynikach naboru

 

 

 

1 resize

 

 

LISTA KANDYDATÓW

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 WAŁBRZYCH

 

 

SPECJALISTA DS. PFRON
W ZESPOLE INSTYTUCJONALNEJ PIECZY
I REHABILITACJI

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Lp.

Imięi nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Stanisław Karbowniczek

Niedźwiedzica

2.

Agnieszka Gidzińska

Jedlina Zdrój

3.

Marta Kowalska

Wałbrzych

4.

Agnieszka Bródka

Wałbrzych

5.

Agnieszka Jarczyńska

Wałbrzych

6.

Seweryn Rusiecki

Walim

7.

Katarzyna Nowicka

Mieroszów

 

 

 

Wałbrzych, dnia 10.06.2015r.                                     

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE


Al. WYZWOLENIA 20-24, 58-300 WAŁBRZYCH

 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ( 01-06-2015)

 

 

SPECJALISTA

W ZESPOLE INSTYTUCJONALNEJ PIECZY I REHABILITACJI

 

 

 

 

Wymagania niezbędne:

 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o Pracownikach Samorządowych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. posiada wykształcenie wyższe;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. cieszy się nieposzlakowana opinią;
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku
 7. znajomość przepisów: ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych, ustawy o Pomocy Społecznej, znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 8. biegła znajomość obsługi komputera i Internetu.

Wymagania dodatkowe:

 1. cechy osobowości: odpowiedzialność, sumienność i staranność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność myślenia i działania, komunikatywność, odporność na stres;
 2. uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie informacji zainteresowanym osobom o zadaniach z zakresu rehabilitacji zawodowej
  i spo
  łecznej osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
 2. informowanieprocedurach   dofinansowania   do udziału w likwidacji barier architektonicznych, technicznych i komunikowaniu   się,   w   turnusach   rehabilitacyjnych,   zaopatrzeniu   w   sprzęt   rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,   sportu,   kultury,   rekreacji
  i   turystyki osób   niepe
  łnosprawnych.   Ponadto w   ramach   programu „Aktywny Samorząd” informowanie o procedurach i możliwościach dofinansowania w   obszarach A,B1,B2,B3,B4,C,D,E,F;
 3. przyjmowanie iwniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, oraz przyjmowanie i wstępna weryfikacja wniosków uczestnictwa w turnusach   rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
  i
  środki pomocnicze, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, jak   również  
  w   ramach   programu „ Aktywny Samorz
  ąd ” przyjmowanie   i wstępna weryfikacja   wniosków   składanych   w     obszarach   A,B1,B2,B3,B4,C,D,E,F;
 4. prowadzenie rejestrów wniosków, umów o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, oraz w ramach programu „Aktywny Samorząd” rejestracja wniosków
  i umów sk
  ładanych w obszarach B1,B2,B3,B4;
 5. sporządzanie informacji o przyznaniu lub odmowie dofinansowania;
 6. sporządzanie i rozliczanie umów;
 7. przygotowywanie wystąpień o przelanie środków finansowych;
 8. sporządzanie analiz, rozliczeń i sprawozdań z realizowanych zadań;
 9. udział w wizytacjach i kontrolach osób niepełnosprawnych korzystających ze środków PFRON;
 10. udział w odbiorach zakończonych prac w sprawie likwidacji barier architektonicznych, technicznych;
 11. udzielanie odpowiedzi na pisma dotyczące zakresu realizowanych zadań;
 12. sporządzanie dokumentacji obowiązującej w zakresie realizowanych zadań;
 13. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji;
 14. wykonywanie innych zadań na polecenie przełożonego

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kopie dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje (oryginały do wglądu),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie)
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku specjalisty,
 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko SPECJALISTA – ZESPÓŁ INSTYTUCJONALNEJ PIECZY
I REHABILITACJI
w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 22
(III piętro, pokój 341), 58-300 Wałbrzych do dnia 05.06.2015 r. do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 12/2005 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17.10.2005 r. w sprawie wprowadzenia” Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu”


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze upowszechniona zostanie na stronie internetowej BIP (
www.pcpr.walbrzych.pl ) oraz na tablicy informacyjnej przy Al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą     z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą
z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)"                                                                                            


Wałbrzych, dnia 22.05.2015r.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Wałbrzychu

MAREK ŚPIEWAK

Oferta zatrudnienia: Pracownik socjalny

Wałbrzych 01.08.2014r.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

 

UWAGA!!!

 

Przyjmowanie zgłoszeń na w/w stanowisko przedłużono do 19 września 2014r.

 

Załącznik do pobrania.