Przejdź do treści

Praca

SPECJALISTA DS. PŁAC I ZUS W WYMIARZE 1 EATAU

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

DOM MAŁEGO DZIECKA
UL. ASNYKA 13 58-301 WAŁBRZYCH
OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

SPECJALISTA DS. PŁAC I ZUS

W WYMIARZE 1 EATAU

 

1. Wymagania niezbędne do przystąpienia do konkursu:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

- wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, techniczne lub średnie ekonomiczne z dwuletnim doświadczeniem zawodowym lub inne umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,

- umiejętność sporządzania list płac (w tym naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego),

- znajomość obsługi programu „ Płatnik ”,

- znajomość przepisów podatkowych (w tym: sporządzania dokumentów PIT, VAT),

- znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, egzekucji administracyjnej, przepisów ZUS odnośnie naliczania i potrącenia składek,

- znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych,

- umiejętność sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,

- komunikatywność i umiejętność współpracy.

 

3.  Zakres wykonywanych zadań:

- Zakładanie i prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników.

- Dokonywanie zmian po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji w zakresie:? wysokości wynagrodzeń, wypłat jednorazowych, naliczania potrąceń, zasiłków płatnych z ZUS.

- Sporządzanie list płac dla pracowników oraz potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych, wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

- Naliczanie w ustalonym terminie nagrody rocznej i innych.

- Prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym.

- Wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem regulacji płac pracowników.

- Sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia, analiz i informacji dotyczących spraw pracowniczych.

 

 

 

 

 

4. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny i CV,

- kwestionariusz osobowy,

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz odpowiedni staż pracy, (mile widziane opinie i referencje).

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może być na stanowisku specjalisty,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. do dnia 29.10.2010r w godz. 8.00 do 15.00 w sekretariacie Domu Małego Dziecka, ul. Asnyka 13, 58-301 Wałbrzych.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. Płac i ZUS”. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu (www.bip.powiat.walbrzych.pl) oraz przesłana na maila kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą     z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

 

 

Wałbrzych, dnia 15.10.2010r

 

p.o. Dyrektor Domu Małego Dziecka

Alicja Rogowska-Florczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 1/2 etatu

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE


DOM MAŁEGO DZIECKA
UL. ASNYKA 13 58-301 WAŁBRZYCH
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w wymiarze 1/2 etatu


Wymagania niezbędne:

1.     Jest obywatelem polskim posiada kwalifikacje - spełnia jeden z poniższych warunków:

§  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości budżetowej,

·         ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkolę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości budżetowej,

·         jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów ,

·         posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2.     Posiada co najmniej 2-letnią praktykę w zakresie rachunkowości budżetowej.

3.     Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

4.     Nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

5.     Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku

6.     Dobra znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o egzekucji, ,

7.     Dobra znajomość obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

1.     Znajomość programu komputerowego Drogman, FK

2.     Cechy osobowości: odpowiedzialność, sumienność i staranność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność myślenia i działania

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.     Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości

      Domu Małego Dziecka, polegające zwłaszcza na:

 

·         zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania  i kontroli dokumentów w sposób zapewniający
-właściwy przebieg operacji gospodarczych,                                                                                                    -ochronę mienia będącego w posiadaniu DMD,

 

·         bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzeniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia  będącego w posiadaniu DMDz,
- terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych

 

2.     Prowadzenie gospodarki  finansowej  DMD zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na :

 

·         wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami 

     dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,  gospodarki środkami  

     pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji DMD,

·         zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych   

      przez  DMD,

·         przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

·         zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń  spornych oraz spłat zobowiązań,

 

3.     Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących         w dyspozycji DMD.

 

4.     Opracowywanie projektów  przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczącej prowadzenia rachunkowości,  a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

 

5.     Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu  i ich analiz.

 

 

6.     Nadzór finansowy nad realizacją zamówień publicznych.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

1.     życiorys (CV)

2.     list motywacyjny

3.     kwestionariusz osobowy

4.     kopie dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje

5.     kopia dowodu tożsamości (pierwszych trzech stron w przypadku dowodów starego typu)

6.     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie)

7.     kserokopie świadectw pracy,

8.     zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku specjalisty

9.     oświadczenie o posiadaniu pełni praw obywatelskich i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

10.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru

11.  (inne) opinie lub referencje.

Osoby zainteresowane naborem proszone są o osobiste składanie dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego,  w  sekretariacie Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu , ul. Asnyka 13 , 58-301 Wałbrzych do dnia 29.10.2010 r.  do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Domu Małego Dziecka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze upowszechniona zostanie  na stronie internetowej BIP (www.bip.powiat.walbrzych.pl) oraz przesłana na adres mailowy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą     z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

Wałbrzych, dnia, 15.10.2010r                                                                                                   

                                                                                              p.o. Dyrektor Domu Małego Dziecka

                                                                                                                  Alicja Rogowska-Florczak

Zatrudnimy Psychologa.

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu zatrudni psychologa w wymiarze 40 godzin w miesiącu. 

Kontakt p.o. Dyrektora Pan Marek Śpiewak tel. 74 6666 300.

 

PRACOWNIK SOCJALNY - na zastępstwo

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

zatrudni na stanowisko Pracownika Socjalnego (na zastępstwo )

osobę spełniającą poniższe wymagania:

 

więcej----->pdf

Zatrudnimy 2 osoby...

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

zatrudni na stanowisko Pracownika Socjalnego

na zastępstwo długotrwałej nieobecności pracownika

2 osoby spełniającą poniższe wymagania

 

 


 

I. Główne obowiązki :

 

1. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych.

 

2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

 

3. Prowadzenie dokumentacji w sprawie pomocy dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

4. Współpraca z rodziną zastępczą i rodziną naturalną w celu unormowania sytuacji życiowej dziecka (powrotu do rodziny).

 

5. Wspieranie rodzin zastępczych we współpracy z Sądem Rejonowym, Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym, kuratorami sądowymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej.

 

6. Opieka zastępcza nad wychowankami opuszczającymi rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

 

7. Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.

 

8. Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

 

9. Przygotowywanie umów cywilno-prawnych z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka.

 

10. Przygotowywanie porozumień w sprawie umieszczenia dziecka pochodzącego z terenu innego powiatu.

 

11. Współpraca w tworzeniu i wdrażaniu programów pomocy społecznej obejmujących swoim zasięgiem rodziny zastępcze i usamodzielniających się wychowanków.

 

12. Sporządzanie wymaganych analiz.

 

II. Wymagania niezbędne :

 

1. Obywatelstwo polskie

 

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

3. Wykształcenie (spełnienie co najmniej jednego z wymienionych warunków) : dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych ,ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: - pedagogika

 

- pedagogika specjalna

- politologia

- polityka społeczna

- psychologia

- socjologia

- nauki o rodzinie

Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach : pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego

 

4. Nie jest osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

5. Staż pracy minimum 3 lata

 

6. Nieposzlakowana opinia.

 

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku.

 

III. Wymagania dodatkowe :

 

1. Umiejętności administracyjne, praca z komputerem

 

2. Kompetencje :

 

 

kierowanie się zasadami etyki zawodowej,

 

kierowanie się zasadą dobra osób i rodzin,

 

poszanowania godności osób i rodzin i prawa do samostanowienia,

 

przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,

 

komunikatywność,

 

umiejętność współpracy w zespole,

 

wysokie poczucie odpowiedzialności,

 

dobra organizacja pracy.

 

IV. Znajomość przepisów prawa :

 

Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 

Rozporządzenie z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych

 

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

 

Kodeks postępowania administracyjnego

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

a. Aktualne cv (z adresem e-mailowym, jeśli kandydat posiada) oraz kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru

 

b. Odręcznie napisany list motywacyjny

 

c. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej

 

d. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystaniu z pełni praw publicznych i nieposzlakowanej opinii.

 

e. Oświadczenie o niekaralności (skazanie prawomocnym wyrokiem sądu) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

f. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści : „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w związku z prowadzonym naborem na stanowisko starszego specjalisty pracy socjalnej,

 

Oferty należy składać  w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Limanowskiego 9, 58-300 Wałbrzych

 

 

 

Wałbrzych, dnia 31-08-2010r.                                                          Marek Śpiewak

                                                                                                          p.o. Dyrektor PCPR