Przejdź do treści

Praca

Konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu

Więcej Informacji--->PDF

Oferta pracy: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Wałbrzychu

ZAPROSZA DO SKŁADANIA OFERT

NA STANOWISKO 1etat

KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

 

1. Wymagania formalne niezbędne:

 1. 1)Kandydat posiada :
 2. a)wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
 3. b)wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 4. 2)kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 5. 3)kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek
  w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. 4)kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 7. 5)kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 8. 6)nie prowadzi postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat.

2. Wymagania merytoryczne:

 1. 1)znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do niej,
 2. 2)znajomość ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

3. Wymagania dodatkowe:

 1. 1)samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 2. 2)odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;
 3. 3)wysoki stopień empatii;
 4. 4)nieposzlakowana opinia;
 5. 5)kreatywność;
 6. 6) umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office.

4. Zakres zadań:

 1. 1)udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka

w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

 1. 2)przygotowanie, we współpracy z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 2. 3)pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
  w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 3. 4)zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej

i rehabilitacyjnej;

 1. 5)konsultowania dokonywanej przez organizatora pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu) oceny sytuacji dzieci umieszczonych
  w pieczy zastępczej;
 2. 6)konsultowania dokonywanej przez organizatora pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu) oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka
 3. 7)zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

 1. 8)udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz współudział w opracowywaniu z osobą usamodzielnianą i opiekunem usamodzielnienia indywidualnego programu usamodzielnienia;
 2. 9)przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

10) wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;

11) sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;

12) w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje art.53 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

13) w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia
w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje art.61 ust.1 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

14) wydawanie opinii dla osoby, która w zastępstwie będzie mogła prowadzić rodzinny dom dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka;

15) w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art.67 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

16) w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii
w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art.67 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

17) wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu;

18) pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia, jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba;

19) sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się
o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;

20) współpraca z ośrodkiem adopcyjnym.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. 1)CV;
 2. 2)kserokopia dowodu osobistego;
 3. 3)kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 4. 4)oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci);
 5. 5)oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. 6)oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.23 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 7. 7)oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. 8)oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

6. Miejsce świadczenia pracy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu oraz teren powiatu wałbrzyskiego, praca w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz

7. Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę 1 etat w zadaniowym systemie czasu pracy.

8. Planowany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej: 07 maj 2012 rok.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Wałbrzychu ul. Limanowskiego 9, w sekretariacie (pokój Nr 17, I piętro), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w terminie do dnia
27 kwietnia 2012. do godz. 14 00.

 

9. Informacje dodatkowe:

 1. osoby, których dokumenty spełniać będą wymagania formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się
  30 kwietnia 2012 r.
 2. ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nastąpi po analizie złożonych dokumentów i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania;
 4. Dodatkowych informacji udziela Pani Adriana Kozłowska – starszy specjalista ds. kadr i płac w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
  ul. Limanowskiego 9 tel. 74 6666 303 w godzinach urzędowania PCPR.

 

 

 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie w Wałbrzychu

Marek Śpiewak

 

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIEGOWY W POWIATOWYM ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE
GŁÓWNY KSIEGOWY
W POWIATOWYM ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY
W WAŁBRZYCHU

Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)

p.o. Dyrektora
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
ul. Ogrodowa 2a
58-306 Wałbrzych

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – główny księgowy
wymiar zatrudnienia 1 etatu
do


1. Warunki niezbędne przystąpienia do konkursu.
Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
1)    ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3)    nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
5)    posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
6)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
7)    spełnia jeden z poniższych warunków:
a)    ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości w tym, co najmniej, 2-letnią w jednostce sektora finansów publicznych,
b)    ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości w tym, co najmniej, 3-letnią w jednostce sektora finansów publicznych,
c)    wpisany jest do rejestru biegłych rewidentów albo posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające go do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowego i posiada  co najmniej, 2-letnią praktykę w jednostce sektora finansów publicznych.


2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość rachunkowości budżetowej
b) znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków
c) umiejętność obsługi komputerowych programów finansowo – księgowych PROGMAN oraz innych programów niezbędnych do realizacji powierzonych zadań, w tym sprawozdawczość budżetowa,
d) posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
e) kandydat powinien posiadać następujące cechy osobowości: samodzielność, operatywność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. Umiejętność korzystania z przepisów prawa

3. Zakres obowiązków na stanowisku głównego księgowego obejmuje m.in.:
1)    prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
2)    realizacje zadań w zakresie rachunkowości budżetowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4)    dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5)    sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej,
6)    dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.
7)    opracowywanie budżetu
8)    sprawdzanie dokumentów pod względem formalno – rachunkowym oraz prawidłowości udzielania zamówień publicznych


4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny),
2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy,
3)    kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
4)    oświadczenie kandydata, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5)    oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
6)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
7)    oświadczenie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego,
8)    oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.), w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego,
9)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w godz. od 8:00 do 15:00, w nieprzekraczalnym terminie do 20.01.2012r. (włącznie), do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Ogrodowa 2a ( budynek po byłym internacie Zespołu Szkół nr 5 parter).
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem „konkurs na stanowisko urzędnicze – główny księgowy w PŚDS”.
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz informacją o jego wynikach, podane zostaną do publicznej wiadomości:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu,
• w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wałbrzychu,
• na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez p.o. Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Ogrodowa 2a,
58-306 Wałbrzych.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.p.o. Dyrektora
Powiatowego Środowiskowego  Domu Samopomocy w Wałbrzychu

Marta Woźniak

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTA DS. PŁAC, ZUS i KADR W POWIATOWYM ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU


KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE
SPECJALISTA DS. PŁAC, ZUS i KADR
W POWIATOWYM ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY
W WAŁBRZYCHU

Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)

p.o. Dyrektora
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
ul. Ogrodowa 2a
58-306 Wałbrzych
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. płac, zus i kadr
wymiar zatrudnienia 1 etatu


1. Warunki niezbędne przystąpienia do konkursu.
Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
1)    ma obywatelstwo polskie,
2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3)    nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
5)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6)    spełnia jeden z poniższych warunków:
a)    ukończył studia wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, techniczne lub średnie ekonomiczne lub inne umożliwiające wykonywanie zadań na ww. stanowisku, z dwuletnim doświadczeniem zawodowym

2. Wymagania dodatkowe:
1)    znajomość ogólna zagadnień rachunkowości budżetowej,
2)    znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, Kodeksu Pracy, egzekucji administracyjnej, przepisów ZUS odnośnie naliczania i potracenia składek,
3)    znajomość przepisów podatkowych (w tym: sporządzania dokumentów PIT),
4)    znajomość przepisów płacowych,
5)    znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
6)    znajomość przepisów ZUS i PFRON,
7)    znajomość obsługi programów komputerowych, w tym kadrowo – płacowych i zleconych – Drogman,
8)    biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,
9)    umiejętność sporządzania list płac (w tym naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego),
10)    znajomość obsługi programu „ Płatnik ”, w tym: umiejętność sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
11)     komunikatywność i umiejętność współpracy,
12)    znajomość prowadzenia akt i spraw osobowych pracowników,
13)    znajomość spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zakres wykonywanych zadań:
1)    zakładanie i prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników,
2)    dokonywanie zmian po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji w zakresie: wysokości wynagrodzeń, wypłat jednorazowych, naliczania potrąceń, zasiłków płatnych z ZUS,
3)    sporządzanie list płac dla pracowników oraz potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4)    sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych, wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
5)    naliczanie w ustalonym terminie nagrody rocznej i innych,
6)    prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z urzędem skarbowym,
7)    wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem regulacji płac pracowników,
8)    prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Ośrodka,
9)    sporządzanie umów o pracę i umów zlecenie oraz rachunków,
10)    sporządzanie analiz kadrowych, prognoz i sprawozdawczości, sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia, analiz i informacji dotyczących spraw pracowniczych,
11)    prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny),
2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy,
3)    kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
4)    oświadczenie kandydata, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5)    oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
6)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
7)    oświadczenie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku specjalista ds. płac, zus i kadr,
8)    oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. płac, zus i kadr,
9)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w godz. od 8:00 do 15:00, w nieprzekraczalnym terminie do 20.01.2012r. (włącznie), do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Ogrodowa 2a. (budynek po byłym internacie Zespołu Szkół nr 5 – parter)
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem „konkurs na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. płac, zus i kadr w PŚDS”.
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz informacja o jego wynikach, podane zostaną do publicznej wiadomości:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu,
• w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wałbrzychu,
• na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez p.o. Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Ogrodowa 2a,
58-306 Wałbrzych. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.p.o. Dyrektora
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu
Marta Woźniak

KONKURS NA STANOWISKO URZEDNICZE SPECJALISTA DS. PŁAC, ZUS i KADR W SPECJALISTYCZNYM OSRODKU WSPARCIA I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W WAŁBRZYCHU

KONKURS NA STANOWISKO URZEDNICZE
SPECJALISTA DS. PŁAC, ZUS i KADR
W SPECJALISTYCZNYM OSRODKU WSPARCIA
I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
W WAŁBRZYCHU

Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)

p.o. Dyrektora
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
I Interwencji Kryzysowej
Ul. OGRODOWA 2a
58-306 Wałbrzych
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. płac, zus i kadr
wymiar zatrudnienia 1 etatu


1. Warunki niezbędne przystąpienia do konkursu.
Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
1)    ma obywatelstwo polskie,
2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3)    nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
5)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6)    spełnia jeden z poniższych warunków:
a)    ukończył studia wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, techniczne lub średnie ekonomiczne lub inne umożliwiające wykonywanie zadań na ww. stanowisku, z dwuletnim doświadczeniem zawodowym

2. Wymagania dodatkowe:
1)    znajomość ogólna zagadnień rachunkowości budżetowej,
2)    znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, Kodeksu Pracy, egzekucji administracyjnej, przepisów ZUS odnośnie naliczania i potracenia składek,
3)    znajomość przepisów podatkowych (w tym: sporządzania dokumentów PIT),
4)    znajomość przepisów płacowych,
5)    znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
6)    znajomość przepisów ZUS i PFRON,
7)    znajomość obsługi programów komputerowych, w tym kadrowo – płacowych i zleconych – Drogman,
8)    biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,
9)    umiejętność sporządzania list płac (w tym naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego),
10)    znajomość obsługi programu „ Płatnik ”, w tym: umiejętność sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
11)     komunikatywność i umiejętność współpracy,
12)    znajomość prowadzenia akt i spraw osobowych pracowników,
13)    znajomość spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zakres wykonywanych zadań:
1)    zakładanie i prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników,
2)    dokonywanie zmian po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji w zakresie: wysokości wynagrodzeń, wypłat jednorazowych, naliczania potrąceń, zasiłków płatnych z ZUS,
3)    sporządzanie list płac dla pracowników oraz potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4)    sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych, wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
5)    naliczanie w ustalonym terminie nagrody rocznej i innych,
6)    prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z urzędem skarbowym,
7)    wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem regulacji płac pracowników,
8)    prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Ośrodka,
9)    sporządzanie umów o pracę i umów zlecenie oraz rachunków,
10)    sporządzanie analiz kadrowych, prognoz i sprawozdawczości, sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia, analiz i informacji dotyczących spraw pracowniczych,
11)    prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny),
2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy,
3)    kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
4)    oświadczenie kandydata, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5)    oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
6)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
7)    oświadczenie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku specjalista ds. płac, zus i kadr,
8)    oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. płac, zus i kadr,
9)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w godz. od 8:00 do 15:00, w nieprzekraczalnym terminie do 20.01.2012r. (włącznie), do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, ul. OGRODOWA 2a. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem „konkurs na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. płac, zus i kadr”.
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz informacja o jego wynikach, podane zostaną do publicznej wiadomości:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu,
• w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wałbrzychu,
• na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez p.o. Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, ul. Ogrodowa 2a,
58-306 Wałbrzych. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.p.o. Dyrektora
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
w Wałbrzychu


Małgorzata Jankowska