Przejdź do treści

Praca

Pracownik Socjalny (na zastępstwo )

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

zatrudni na stanowisko Pracownika Socjalnego (na zastępstwo )

osobę spełniającą poniższe wymagania

I. Wymagania niezbędne :

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie (spełnienie co najmniej jednego z wymienionych warunków) : dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych ,ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
 • politologia
 •  polityka społeczna
 • psychologia
 • socjologia
 • nauki o rodzinie

Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach : pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego

 1. Nie jest osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Staż pracy minimum 2 lata na stanowisku pracownika socjalnego
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku.

II. Główne obowiązki :

 1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
 2. Prowadzenie dokumentacji w sprawie pomocy dla rodzin zastępczych
  i usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 3. Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
 4. Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.
 5. Przygotowywanie porozumień w sprawie umieszczenia dziecka pochodzącego z terenu innego powiatu.
 6. Sporządzenie decyzji przyznających świadczenia
 7. Sporządzanie wymaganych analiz.

III. Wymagania dodatkowe :

 1. Umiejętności administracyjne, praca z komputerem
 2. Kompetencje :
 • kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
 • kierowanie się zasadą dobra osób i rodzin,
 • poszanowania godności osób i rodzin i prawa do samostanowienia,
 • przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę
 • komunikatywność,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • dobra organizacja pracy.

IV. Znajomość przepisów prawa :

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze zmianami
 • Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Rozporządzenie z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych
 • Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. Aktualne cv (z adresem e-mailowym, jeśli kandydat posiada) oraz kwestionariusz osobowy
 2. Odręcznie napisany list motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystaniu
  z pełni praw publicznych i nieposzlakowanej opinii.
 5. Oświadczenie o niekaralności (skazanie prawomocnym wyrokiem sądu) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści : „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie .

Oferty należy składać  w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Wałbrzychu  Al. Wyzwolenia 22, III piętro , pokój 341( sekretariat)  do dnia 29-03-2013r.

Wałbrzych, dnia 20-03-2013r.       

Marek Śpiewak
Dyrektor PCPR

Pracownik Socjalny (na zastępstwo )

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

zatrudni na stanowisko Pracownika Socjalnego (na zastępstwo )

osobę spełniającą poniższe wymagania

 

I. Wymagania niezbędne :

 

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie (spełnienie co najmniej jednego z wymienionych warunków) : dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych ,ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: - pedagogika

-        pedagogika specjalna

-        politologia

-         polityka społeczna

-        psychologia

-        socjologia

-        nauki o rodzinie

Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach : pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego

 

 1. Nie jest osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Staż pracy minimum 2 lata na stanowisku pracownika socjalnego
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku.

 

 

II. Główne obowiązki :

 

 1. Praca w POMOŚCIE
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
 3. Prowadzenie dokumentacji w sprawie pomocy dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 4. Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
 5. Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.
 6. Przygotowywanie porozumień w sprawie umieszczenia dziecka pochodzącego z terenu innego powiatu.
 7. Sporządzenie decyzji przyznających świadczenia
 8. Sporządzanie wymaganych analiz.

 

III. Wymagania dodatkowe :

 

 1. Umiejętności administracyjne, praca z komputerem
 2. Kompetencje :

-        kierowanie się zasadami etyki zawodowej,

-        kierowanie się zasadą dobra osób i rodzin,

-        poszanowania godności osób i rodzin i prawa do samostanowienia,

-        przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę

-        komunikatywność,

-        umiejętność współpracy w zespole,

-        wysokie poczucie odpowiedzialności,

-        dobra organizacja pracy.

 

IV. Znajomość przepisów prawa :

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze zmianami

Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Rozporządzenie z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

 1. Aktualne cv (z adresem e-mailowym, jeśli kandydat posiada) oraz kwestionariusz osobowy
 2. Odręcznie napisany list motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystaniu
  z pełni praw publicznych i nieposzlakowanej opinii.
 5. Oświadczenie o niekaralności (skazanie prawomocnym wyrokiem sądu) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści : „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie .

 

Oferty należy składać  w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Wałbrzychu

 Al. Wyzwolenia 22, III piętro , pokój 341 ( sekretariat)  do dnia 15-03-2013r.

 

 

Wałbrzych, dnia 01-03-2013r.                                                          Marek Śpiewak

                                                                                                          Dyrektor PCPR

 

Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu

Więcej informacji ---->tutaj

Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu

Więcej informacji ---->tutaj

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne PŚDS

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu
nazwa stanowiska pracy

             Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujacy kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 
1. Marta Woźniak Wałbrzych

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego