Przejdź do treści

Praca

Koordynator

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO

 

KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

w wymiarze 1 etat

 

 

 

 

           I.            Wymagania formalne niezbędne:

 1. Kandydat posiada :
 2. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki
  o rodzinie lub
 3. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 4. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 5. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 7. kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 8. nie prowadzi postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat.

         II.            Wymagania merytoryczne:

 1. znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. Dz. U. z 10 marca 2015 roku poz .332 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 2. znajomość ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 3. znajomość Kodeks Postępowania Administracyjnego.

        III.            Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 2. odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;
 3. wysoki stopień empatii;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. kreatywność;
 6. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office.

       IV.            Zakres zadań:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowanie, we współpracy z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. konsultowania dokonywanej przez organizatora pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu) oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 6. konsultowania dokonywanej przez organizatora pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu) oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 7. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 8. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz współudział w opracowywaniu
  z osobą usamodzielnianą i opiekunem usamodzielnienia indywidualnego programu usamodzielnienia;
 9. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 10. wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powództwa
  o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;
 11. sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;
 12. w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci
  niż przewiduje art. 53 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 13. w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje art.61 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 14. wydawanie opinii dla osoby, która w zastępstwie będzie mogła prowadzić rodzinny dom dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 15. w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art.67 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 16. w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art.67 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 17. wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu;
 18. pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia, jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba;
 19. sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;
 20. współpraca z ośrodkiem adopcyjnym.

         V.            Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 3. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci);
 4. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 5. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

       VI.            Miejsce świadczenia pracy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu oraz teren powiatu wałbrzyskiego, praca w środowisku zamieszkania

wskazanych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka .

      VII.            Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę 1 etat w zadaniowym systemie czasu pracy na czas określony od 01-07-2016 do 31-12-2016 –

wynagrodzenie 1850,00 zł brutto

    VIII.            Planowany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej: 01 lipiec 2016 rok.

       IX.            Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24 , parter pokój 22, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w terminie do dnia 28 czerwca 2015. do godz. 15 00.

         X.            Informacje dodatkowe:

 1. Osoby, których dokumenty spełniać będą wymagania formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 30 czerwca 2016 r.
 2. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nastąpi po analizie złożonych dokumentów i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania;
 4. Dodatkowych informacji udziela Pani Adriana Kozłowska – starszy specjalista ds. kadr w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 22 tel. 74 6666 300 w godzinach urzędowania PCPR.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie w Wałbrzychu

Marek Śpiewak

Protokół z przeprowadzonego naboru:

20150701 100817 resize

ZAPROSZA DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

w Wałbrzychu

 

ZAPROSZA DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO

KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

w wymiarze 1 etat

 

 

           I.            Wymagania formalne niezbędne:

Kandydat posiada :

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki
  o rodzinie lub
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 3. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 4. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 6. kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 7. nie prowadzi postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat.

 II.            Wymagania merytoryczne:

 1. znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. Dz. U. z 10 marca 2015 roku poz .332 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 2. znajomość ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 3. znajomość Kodeks Postępowania Administracyjnego.

  III.            Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 2. odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;
 3. wysoki stopień empatii;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. kreatywność;
 6. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office.

   IV.            Zakres zadań:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowanie, we współpracy z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. konsultowania dokonywanej przez organizatora pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu) oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 6. konsultowania dokonywanej przez organizatora pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu) oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 7. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 8. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz współudział w opracowywaniu
  z osobą usamodzielnianą i opiekunem usamodzielnienia indywidualnego programu usamodzielnienia;
 9. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 10. wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powództwa
  o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;
 11. sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;
 12. w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci
  niż przewiduje art. 53 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 13. w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje art.61 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 14. wydawanie opinii dla osoby, która w zastępstwie będzie mogła prowadzić rodzinny dom dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 15. w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art.67 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 16. w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art.67 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 17. wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu;
 18. pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia, jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba;
 19. sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;
 20. współpraca z ośrodkiem adopcyjnym.

    V.            Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 3. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci);
 4. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 5. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

   VI.            Miejsce świadczenia pracy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu oraz teren powiatu wałbrzyskiego, praca w środowisku zamieszkania

wskazanych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka .

  

VII.            Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę 1 etat w zadaniowym systemie czasu pracy.

   

VIII.            Planowany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej: 01 lipiec 2015 rok.

   

IX.            Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 22 , pokój Nr 341, III piętro, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w terminie do dnia 26 czerwca 2015. do godz. 15 00.

     

X.            Informacje dodatkowe:

 1. Osoby, których dokumenty spełniać będą wymagania formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 30 czerwca 2015 r.
 2. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nastąpi po analizie złożonych dokumentów i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania;
 4. Dodatkowych informacji udziela Pani Adriana Kozłowska – starszy specjalista ds. kadr i płac w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 22 tel. 74 6666 300 w godzinach urzędowania PCPR.

 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie w Wałbrzychu

Marek Śpiewak

Informacja o wynikach naboru

 

 

 

1 resize

 

 

LISTA KANDYDATÓW

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 WAŁBRZYCH

 

 

SPECJALISTA DS. PFRON
W ZESPOLE INSTYTUCJONALNEJ PIECZY
I REHABILITACJI

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Lp.

Imięi nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Stanisław Karbowniczek

Niedźwiedzica

2.

Agnieszka Gidzińska

Jedlina Zdrój

3.

Marta Kowalska

Wałbrzych

4.

Agnieszka Bródka

Wałbrzych

5.

Agnieszka Jarczyńska

Wałbrzych

6.

Seweryn Rusiecki

Walim

7.

Katarzyna Nowicka

Mieroszów

 

 

 

Wałbrzych, dnia 10.06.2015r.