ZAPROSZA DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

w Wałbrzychu

 

ZAPROSZA DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO

KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

w wymiarze 1 etat

 

 

           I.            Wymagania formalne niezbędne:

Kandydat posiada :

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki
  o rodzinie lub
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 3. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 4. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 6. kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 7. nie prowadzi postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat.

 II.            Wymagania merytoryczne:

 1. znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. Dz. U. z 10 marca 2015 roku poz .332 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 2. znajomość ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 3. znajomość Kodeks Postępowania Administracyjnego.

  III.            Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 2. odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;
 3. wysoki stopień empatii;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. kreatywność;
 6. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office.

   IV.            Zakres zadań:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowanie, we współpracy z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. konsultowania dokonywanej przez organizatora pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu) oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 6. konsultowania dokonywanej przez organizatora pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu) oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 7. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 8. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz współudział w opracowywaniu
  z osobą usamodzielnianą i opiekunem usamodzielnienia indywidualnego programu usamodzielnienia;
 9. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 10. wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powództwa
  o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;
 11. sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;
 12. w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci
  niż przewiduje art. 53 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 13. w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje art.61 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 14. wydawanie opinii dla osoby, która w zastępstwie będzie mogła prowadzić rodzinny dom dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 15. w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art.67 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 16. w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art.67 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 17. wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu;
 18. pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia, jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba;
 19. sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;
 20. współpraca z ośrodkiem adopcyjnym.

    V.            Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 3. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci);
 4. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 5. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

   VI.            Miejsce świadczenia pracy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu oraz teren powiatu wałbrzyskiego, praca w środowisku zamieszkania

wskazanych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka .

  

VII.            Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę 1 etat w zadaniowym systemie czasu pracy.

   

VIII.            Planowany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej: 01 lipiec 2015 rok.

   

IX.            Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 22 , pokój Nr 341, III piętro, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w terminie do dnia 26 czerwca 2015. do godz. 15 00.

     

X.            Informacje dodatkowe:

 1. Osoby, których dokumenty spełniać będą wymagania formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 30 czerwca 2015 r.
 2. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nastąpi po analizie złożonych dokumentów i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania;
 4. Dodatkowych informacji udziela Pani Adriana Kozłowska – starszy specjalista ds. kadr i płac w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 22 tel. 74 6666 300 w godzinach urzędowania PCPR.

 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie w Wałbrzychu

Marek Śpiewak

Szczegóły
Utworzono: piątek, 19, czerwiec 2015 16:07
Poprawiono: piątek, 19, czerwiec 2015 16:12
Opublikowano: piątek, 19, czerwiec 2015 16:07
Autor: Administrator BIP
Odsłony: 1302