Przejdź do treści

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE


Al. WYZWOLENIA 20-24, 58-300 WAŁBRZYCH

 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ( 01-06-2015)

 

 

SPECJALISTA

W ZESPOLE INSTYTUCJONALNEJ PIECZY I REHABILITACJI

 

 

 

 

Wymagania niezbędne:

 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o Pracownikach Samorządowych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. posiada wykształcenie wyższe;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. cieszy się nieposzlakowana opinią;
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku
 7. znajomość przepisów: ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych, ustawy o Pomocy Społecznej, znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 8. biegła znajomość obsługi komputera i Internetu.

Wymagania dodatkowe:

 1. cechy osobowości: odpowiedzialność, sumienność i staranność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność myślenia i działania, komunikatywność, odporność na stres;
 2. uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie informacji zainteresowanym osobom o zadaniach z zakresu rehabilitacji zawodowej
  i spo
  łecznej osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
 2. informowanieprocedurach   dofinansowania   do udziału w likwidacji barier architektonicznych, technicznych i komunikowaniu   się,   w   turnusach   rehabilitacyjnych,   zaopatrzeniu   w   sprzęt   rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,   sportu,   kultury,   rekreacji
  i   turystyki osób   niepe
  łnosprawnych.   Ponadto w   ramach   programu „Aktywny Samorząd” informowanie o procedurach i możliwościach dofinansowania w   obszarach A,B1,B2,B3,B4,C,D,E,F;
 3. przyjmowanie iwniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, oraz przyjmowanie i wstępna weryfikacja wniosków uczestnictwa w turnusach   rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
  i
  środki pomocnicze, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, jak   również  
  w   ramach   programu „ Aktywny Samorz
  ąd ” przyjmowanie   i wstępna weryfikacja   wniosków   składanych   w     obszarach   A,B1,B2,B3,B4,C,D,E,F;
 4. prowadzenie rejestrów wniosków, umów o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, oraz w ramach programu „Aktywny Samorząd” rejestracja wniosków
  i umów sk
  ładanych w obszarach B1,B2,B3,B4;
 5. sporządzanie informacji o przyznaniu lub odmowie dofinansowania;
 6. sporządzanie i rozliczanie umów;
 7. przygotowywanie wystąpień o przelanie środków finansowych;
 8. sporządzanie analiz, rozliczeń i sprawozdań z realizowanych zadań;
 9. udział w wizytacjach i kontrolach osób niepełnosprawnych korzystających ze środków PFRON;
 10. udział w odbiorach zakończonych prac w sprawie likwidacji barier architektonicznych, technicznych;
 11. udzielanie odpowiedzi na pisma dotyczące zakresu realizowanych zadań;
 12. sporządzanie dokumentacji obowiązującej w zakresie realizowanych zadań;
 13. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji;
 14. wykonywanie innych zadań na polecenie przełożonego

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kopie dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje (oryginały do wglądu),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie)
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku specjalisty,
 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko SPECJALISTA – ZESPÓŁ INSTYTUCJONALNEJ PIECZY
I REHABILITACJI
w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 22
(III piętro, pokój 341), 58-300 Wałbrzych do dnia 05.06.2015 r. do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 12/2005 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17.10.2005 r. w sprawie wprowadzenia” Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu”


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze upowszechniona zostanie na stronie internetowej BIP (
www.pcpr.walbrzych.pl ) oraz na tablicy informacyjnej przy Al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą     z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą
z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)"                                                                                            


Wałbrzych, dnia 22.05.2015r.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Wałbrzychu

MAREK ŚPIEWAK