Przejdź do treści

Zadania

 

 

Do zakresu działań Zespołu Instytucjonalnej Pieczy i Rehabilitacji należy:

 

z zakresu Instytucjonalnej Pieczy:

 

- opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej;

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

- organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, poprzez wspieranie procesu usamodzielnienia, przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie;

- nadzór nad działalnością Specjalistycznego Ośrodka Wsparciai Interwencji Kryzysowej – w zakresie zadań powierzonych przez powiat wałbrzyski;

- zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do instytucjonalnej pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;

- finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych na jego terenie lub na terenie innego powiatu;

- prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, -rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dzieckaw instytucjonalnej pieczy zastępczej;

- wspieranie i współpraca z rodziną biologiczną mającą na celu powrót dziecka z placówki pod jej opiekę;

- sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

- organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych;

- doradztwometodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych z terenu Powiatu;

- współpraca w zakresie pomocy społecznej z Sądem, Policją, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi;

- przekazywanie do biura informacji gospodarczej, informacji o której mowa w art.193 ust.8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- składanie do właściwego sądu wniosku wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem uregulowania jego sytuacji prawnej w przypadku stwierdzenia o braku możliwości powrotu dziecka  do jego rodziny, po upływie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej;

- realizacja i koordynacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz realizacja w zakresie zadań działu;

- innych programów, realizowanych przez Centrum, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

- sporządzanie porozumień w sprawie umieszczenia i pokrywania kosztów utrzymania dziecka w placówce na terenie innego powiatu;

- prowadzenie postępowań alimentacyjnych.

  

z zakresu Rehabilitacji:

 

- opracowywanie i realizacja zgodnych ze strategią rozwoju województwa powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

- współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu tych programów;

- podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;

- nadzór merytoryczny oraz pomoc w zorganizowaniu i zapewnieniu funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- opracowywanie i przedstawianie planów, zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa, powiatu;

- współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej;

- nadzór nad działalnością Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu.

  

Do szczegółowego zakresu Zespołu w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych należy:

 

- dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;

- wystawianie decyzji oraz ustalanie odpłatności dla osób niepełnosprawnych skierowanych do powiatowego środowiskowego domu samopomocy;

- sporządzanie umów i aneksów.

 
 • Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit. a, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • ( Tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721).

 

 • O dofinansowanie może ubiegać się:

 

 •       Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym; 
  1. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

 1.  Wymagane dokumenty:
 2. 1. Kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik
 3. 2. Wypełniony wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
 4. 3. Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej
 5. 4. Potwierdzenie dochodów
 6. Miejsce złożenia wniosku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 20-24
 7. Termin złożenia wniosku: W każdym czasie.

 

 

 1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit. c,  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
 2. (Tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721)

 

 1. O dofinansowanie mogą się ubiegać:
 2. a) Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 3. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 4. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 5. b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. 1. dla osób niepełnosprawnych:
 3. Kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,

 4. W przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.

 5. Wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

 6. Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych i rodzaju wymaganego sprzętu do rehabilitacji (druk dołączony do wniosku),

 7. Zaświadczenie kierownika Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,

 8. Kopia decyzji o przyznaniu świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli takie występują

 9. Faktura pro forma na wybrany sprzęt lub oferta cenowa sklepu

 10. Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

  2. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

 11. wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, wraz wymienionymi w nim załącznikami, w tym m.in.:

 12. aktualny wypis z rejestru sądowego / ważny 3 miesiące /  lub inny dokument potwierdzający działalność,

 13. statut lub regulamin organizacyjny,

 14. udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,

 15. udokumentowanie posiadania środków własnych na realizację zadania w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON,

 16. sposób reprezentacji (pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych wnioskodawcy),

 17. w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku dołącza informacje o pomocy publicznej udzielonej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej.

 18. Miejsce złożenia wniosku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 20-24

 19. Terminy złożenia wniosku:

 20. dla osób niepełnosprawnych:  w każdym czasie,

 21. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 22. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit.c,  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

  (Tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ).

 23. O dofinansowanie może ubiegać się:

  Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 24. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

 25. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 26. Wymagane dokumenty:

 27. Fakturę/rachunek wystawiony przez wykonawcę /dostawcę przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych na osobę niepełnosprawną, określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inne dowody potwierdzające zakup.

 28. Wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

 29. Kopia orzeczenia o którym mowa w art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U  Nr 1123.poz. 776 z późniejszymi zmianami, (oryginał do wglądu)

 30. W przypadku osoby, o której mowa w art.62 ust 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym  wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. (oryginał do wglądu)

 31. Potwierdzenie dochodów Wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkałych - odcinek renty, decyzja emerytury, informacja o dochodach z zakładu pracy, itp. 

 32. Kserokopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,

 33. Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

 34. Miejsce złożenia wniosku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 20-24

 35. Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.


 36. Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu

  (Podstawa prawna:  art. 35a ust.1pkt. 7 lit. d. oraz art. 35a  ust.4, Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  (Tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721).

 37. O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

  Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu.

  Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 38. Wymagane dokumenty:

 39. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu
 40. Aktualne  zaświadczenie lekarskie wg wzoru,
 41. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 42. Kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
 43. Faktura pro – forma na wnioskowany sprzęt,
 44. Potwierdzenia przeciętnych miesięcznych dochodów wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (oryginały do wglądu),
 45. W przypadku kiedy wniosek składany jest przez pełnomocnika, opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego, kopia Postanowienia Sądu Rejonowego lub pełnomocnictwa potwierdzonego przez Notariusza (oryginały do wglądu),
 46. W przypadku kiedy wnioskodawca nie może podpisać wniosku (w Dowodzie Osobistym stosowna adnotacja) przyjęcie kopii Dowodu Osobistego (Dowód Osobisty do wglądu).

 

 1. Miejsce złożenia wniosku:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 20-24

 

 1. Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

 

 1. Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych
 2. (Podstawa prawna:  art. 35a ust.1pkt. 7 lit. d. oraz art. 35a  ust.4, Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 3. (Tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721).

 

 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
 2. Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 3. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu.
 4. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie wg wzoru,
 4. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 5. Kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą (oryginał do wglądu),
 6. Faktura pro-forma na wnioskowany sprzęt,
 7. Potwierdzenia przeciętnych miesięcznych dochodów wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (oryginały do wglądu),
 8. W przypadku kiedy wniosek składany jest przez pełnomocnika, opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego, przyjęcie kopii postanowienia Sądu Rejonowego lub pełnomocnictwa potwierdzonego przez Notariusza (oryginały do wglądu),
 9. W przypadku kiedy wnioskodawca nie może podpisać wniosku (w Dowodzie Osobistym stosowna adnotacja) przyjęcie kopii Dowodu Osobistego (oryginały do wglądu),
 10. W przypadkach koniecznych kopia udokumentowanej podstawy prawnej zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (akt własności, umowa najmu, itp.) (oryginał do wglądu) oraz w przypadku kiedy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości zgoda pisemna właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego
 11. Miejsce złożenia wniosku:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 20-24

 

 1. Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

 

 1. Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych
 2. (Podstawa prawna:  art. 35a ust.1pkt. 7 lit. d. oraz art. 35a  ust.4, Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 3. (Tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721).

 

 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
 2. Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub   użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
 3. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie wg wzoru,
 4. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 5. Kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą (oryginał do wglądu),
 6. Aktualne zaświadczenia o zameldowaniu,
 7. Potwierdzenia przeciętnych miesięcznych dochodów wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (oryginały do wglądu),
 8. W przypadku kiedy wniosek składany jest przez pełnomocnika, opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego, przyjęcie kopii postanowienia Sądu Rejonowego lub pełnomocnictwa potwierdzonego przez Notariusza (oryginały do wglądu),
 9. W przypadku kiedy wnioskodawca nie może podpisać wniosku (w Dowodzie Osobistym stosowna adnotacja) przyjęcie kopii Dowodu Osobistego (oryginały do wglądu),
 10. Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (akt własności, umowa najmu, itp.) - kopia (oryginały do wglądu) oraz w przypadku kiedy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości zgoda pisemna właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, lokalu lub budynku mieszkalnego

 

 1. Miejsce złożenia wniosku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 20-24

 

 1. Termin złożenia wniosku: w każdym czasie. 

 

 1. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na podstawie art. 35a, ust.1, pkt. 7, lit b, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
  1. (Tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721).

 

 1. O dofinansowanie mogą się ubiegać:
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. Do wniosku o dofinansowanie w/w zadania należy załączyć:
 3. dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 4. oświadczenie o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
 5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące nie zalegania w wymaganych opłatach
 6. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w opłacaniu składek
 7. udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania
 8. i inne wymagane przez PCPR
 9. Kopie:
 10. aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

 11. statutu wnioskodawcy,

 12. kopia dokumentów potwierdzających posiadanie rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,

 13. wszystkie oryginały do wglądu ( na żądanie PCPR)

        Jeżeli podmiot jest przedsiębiorcą, do wniosku dołącza się informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

        Jeżeli podmiot jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej, do wniosku dołącza się potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej oraz informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

        W związku z faktem, iż dofinansowanie następuje po zatwierdzeniu planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu może wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie zdezaktualizowanych dokumentów

 14. Miejsce złożenia wniosku : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 20-24

 15. Terminy składania dokumentów: do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 16.