Przejdź do treści

PFRON

 

          Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychjest państwowym funduszem celowym (w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych) wspierającym działania na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Posiada osobowość prawną. Utworzony został w 1991 r. na podstawie ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 201 z późn. zm.).


           Obecnie Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz 92), która z dniem 1 stycznia 1998 r. zastąpiła powołaną wyżej ustawę z dnia 9 maja 1991 r.


           Przychody Funduszu pochodzą przede wszystkim z wpłat pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiągających 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przychodami PFRON mogą też być: dotacje z budżetu państwa, inne dotacje i subwencje, spadki, zapisy, darowizny, dywidendy, dobrowolne wpłaty  pracodawców.


           Środki PFRON przeznacza się na finansowanie zadań przewidzianych wyżej wymienioną ustawą o rehabilitacji, w szczególności na:

 

 • współfinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej
 • kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej,
 • współfinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
 • przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w zakładzie pracy,
 • jednorazową pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników,
 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,


a także na:

 

 • realizację działań wyrównujących różnice między regionami, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego, na terenie których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju, lub nie utworzono warsztatu terapii zajęciowej albo zakładu aktywności zawodowej,
 • realizację programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych przewidzianych do wdrożenia w danym roku,
 • zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez fundacje i organizacje pozarządowe,
 • dofinansowanie zadań wynikających z programów rządowych, w tym ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, a także pomoc rodzinom, których członkami są osoby niepełnosprawne,
 • programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej, w szczególności adresowane do osób niepełnosprawnych, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz do rodzin, których członkami są osoby niepełnosprawne,
 • finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej.


           Środki Funduszu przekazywane są:

 1. Samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań - na podstawie algorytmu określonego w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów.
 2. Podmiotom realizującym zadania zlecone przez Fundusz lub inne zadania wynikające  z ustawy - na podstawie zawartych z nimi umów.


           Wysokość przychodów i wydatków PFRON (z wyszczególnieniem środków na zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji) corocznie określana jest ustawą budżetową uchwalaną na dany rok przez Parlament.


           Organami Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd, a nadzór nad Funduszem sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, tj. Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

           Aby zapoznać się z aktualnymi programami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kliknij

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/62/Programy_i_zadania_PFRON.html