Przejdź do treści

Aktywny samorząd

 

AKTYWNY SAMORZĄD W 2017 ROKU
MODUŁ I -
LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

Terminy przyjmowania wniosków:
MODUŁ I:
od dnia 1 czerwca 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.
W 2017 roku w pilotażowym programie "Aktywny samorząd" - Moduł I,
realizowane będą następujące formy wsparcia:


 
1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
3. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),


 
Adresaci pomocy w poszczególnych Obszarach i Zadaniach:


 
1. Obszar A:
a. Zadanie 1:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•  dysfunkcja narządu ruchu,
a. Zadanie 2:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej,
• dysfunkcja narządu ruchu,
1. Obszar B:
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
1. Obszar C:
a. Zadanie 2:
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
a. Zadanie 3 i 4:
• stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
1. Obszar D:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• aktywność zawodowa,
• pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.


 
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy
Zespołu Instytucjonalnej Pieczy i Rehabilitacji PCPR w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 24
 
58-300 Wałbrzych
 
pokój nr 21
 
tel. 74 66 66 321 ; 74 66 66 322


 
WNIOSKI:
     
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


I.          OSOBY DOROSŁE:

1. Wniosek Obszar A Zadanie 1

2. Wniosek Obszar A Zadanie 2

3. Wniosek Obszar B Zadanie 1

4. Wniosek Obszar B Zadanie 2

5. Wniosek Obszar C Zadanie 2

6. Wniosek Obszar C Zadanie 3

7. Wniosek Obszar C Zadanie 4

8. Wniosek Obszar D

 

     II.          PODOPIECZNI:

1. Wniosek Obszar A Zadanie 1

2. Wniosek Obszar B Zadanie 1

3. Wniosek Obszar B Zadanie 2

4. Wniosek Obszar C Zadanie 2

 

Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenia oraz inne załączniki wykazane na ostatniej stronie każdego wniosku:

a. oświadczenie o dochodach

b. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

c. zaświadczenie lekarskie (dotyczy wyłącznie Obszaru C Zadanie 3,4)

d. zaświadczenie lekarskie (dotyczy wyłącznie Obszaru B Zadanie 1 - osoby z dysfunkcją narządu wzroku

e. zaświadczenie lekarskie (dotyczy wyłącznie Obszaru B Zadanie 1 - osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych)

f. oferta cenowa (dotyczy wyłącznie Obszaru C Zadanie 3)

g. oferta cenowa (dotyczy wyłącznie Obszaru C Zadanie 4)

 

UWAGA !!! do wniosków z Obszaru C zadania nr 3 i 4 należy załączyć odpowiednio po dwie oferty cenowe wypełnione na komputerze z dwóch niezależnych pracowni ortopedycznych !!!

   


 

 

UWAGA STUDENCI Z ORZECZENIEM


O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI!!!!

 

RUSZA KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"

 

AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ II

 

W 2017 ROKU

 

Terminy przyjmowania wniosków:

 

 • od dnia 1 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r.

 

(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)

 

 • od dnia 1 września 2017 r. do 10 października 2017 r.

 

(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)

 

 • Wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu) tj.:

 

  1. roku akademickiego 2016/2017 należy złożyć  w okresie trwania tego roku, czyli do 29 września 2017 r.

 

 1. roku szkolnego/akademickiego 2017/2018, dla wniosków składanych do
  10 października 2017 r.

 

NA CO DOFINANSOWANIE:

 

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w:

 

 • szkole policealnej,

 • kolegium,

 • szkole wyższej:

 

 • studia pierwszego stopnia,

 • studia drugiego stopnia,

 • jednolite studia magisterskie,

 • studia podyplomowe lub doktoranckie

 

Studia prowadzone przez szkoły wyższe mogą odbywać się w systemie:

 

 • stacjonarnym/dziennym

 • niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym

 • eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu

 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O DOFINANSOWANIE:

 

O dofinansowanie do uzyskania wykształcenia mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które:

 

 • posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • pobierają lub zamierzają rozpocząć naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

W Module II nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec PCPR

 • aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie, której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA - MODUŁ II:

 

W 2017 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 

  1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – od 700 zł do 1 000 zł,

 

  1. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000 zł,

 

 1. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3 000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł na osobę.

 

(przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód
w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. - M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).

 

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 

1) do 25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

 

2) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

 

3) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;

 

4) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

 

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1 500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł na osobęz zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

 

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

 

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy,
którzy nie są  
zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

brak udziału własnego

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

 

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

 

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł na osobę.

 

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

 

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

 

  1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem środków PFRON (wsparcie ze środków PFRON nastąpiło np. od II roku), albo

 

 1. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Instytucjonalnej Pieczy i Rehabilitacji PCPR w Wałbrzychu

 

tel. 74 66 66 321 ; 74 66 66 322

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

 

 

 

 

 

 

AKTYWNY SAMORZĄD W 2016 ROKU

MODUŁ I -

LIKWIDACJA BARIER


UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

 

Terminy przyjmowania wniosków:

 

MODUŁ I:

od dnia 1 czerwca 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r.

 

W 2016 roku w pilotażowym programie "Aktywny samorząd" - Moduł I,

realizowane będą następujące formy wsparcia:

 

 1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 1. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 1. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 1. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 1. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 1. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 1. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 

Adresaci pomocy w poszczególnych Obszarach i Zadaniach:

 

 1. Obszar A:
 1. Zadanie 1:

-  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

-  wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

-  dysfunkcja narządu ruchu,

 1. Zadanie 2:

-  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

-  wiek aktywności zawodowej,

-  dysfunkcja narządu ruchu,

 1. Obszar B:

-  znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

-  wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

-  dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

 1. Obszar C:
 1. Zadanie 2:

-  znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

 1. Zadanie 3 i 4:

-  stopień niepełnosprawności,

-  wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

-  potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

-  potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

 1. Obszar D:

-  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

-  aktywność zawodowa,

-  pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Instytucjonalnej Pieczy i Rehabilitacji PCPR w Wałbrzychu

Aleja Wyzwolenia 24

 

58-300 Wałbrzych

 

pokój nr 21

 

tel. 74 66 66 321 ; 74 66 66 322

 

WNIOSKI:

      

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

I.          OSOBY DOROSŁE:

 1. Wniosek Obszar A Zadanie 1
 2. Wniosek Obszar A Zadanie 2
 3. Wniosek Obszar B Zadanie 1
 4. Wniosek Obszar B Zadanie 2
 5. Wniosek Obszar C Zadanie 2
 6. Wniosek Obszar C Zadanie 3
 7. Wniosek Obszar C Zadanie 4
 8. Wniosek Obszar D

     II.          PODOPIECZNI:

 1. Wniosek Obszar A Zadanie 1
 2. Wniosek Obszar B Zadanie 1
 3. Wniosek Obszar B Zadanie 2
 4. Wniosek Obszar C Zadanie 2

Wraz z wnioskiem należy złożyć poniższe oświadczenia oraz inne załączniki wykazane na ostatniej stronie każdego wniosku.

 1. oświadczenie o dochodach
 2. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 3. zaświadczenie lekarskie (dotyczy wyłącznie Obszaru C Zadanie 3,4)
 4. zaświadczenie lekarskie (dotczy wyłącznie Obszaru B Zadanie 1 - osoby z dysfunkcją narządu wzroku
 5. zaświadczenie lekarskie (dotczy wyłącznie Obszaru B Zadanie 1 - osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych)
 6. oferta cenowa (dotyczy wyłącznie Obszaru C Zadanie 3)

 7. oferta cenowa (dotyczy wyłącznie Obszaru C Zadanie 4) 

 

Uwaga zmiana!!! 

 

Do wniosku należy dołączyć oferty cenowe wypełnione na komputerze z dwóch niezależnych pracownii ortopedycznych!!!  (dotyczy wniosków z Obszaru C Zadanie 3 i 4) 

 

 

 

UWAGA STUDENCI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI!!!!

 

RUSZA KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"

 

AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ II

 

W 2016 ROKU

 

Terminy przyjmowania wniosków:

 

 • od dnia 7 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r.

(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)

 • od dnia 1 czerwca 2016 r. do 10 października 2016 r.

(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)

 • Wniosek dotyczący refundacji kosztów poniesionych za naukę przed podpisaniem umowy jest możliwa wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku (zgodnie
  z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu)tj.
 1. roku akademickiego 2015/2016 należy złożyć  w okresie trwania tego roku, czyli do 30 września 2016 r.
 2. roku szkolnego/akademickiego 2016/2017, dla wniosków składanych do
  10 października 2016 r.

NA CO DOFINANSOWANIE:

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w:

-szkole policealnej, kolegium

-  szkole wyższej:

 • studia pierwszego stopnia,
 • studia drugiego stopnia,
 • jednolite studia magisterskie,
 • studia podyplomowe lub doktoranckie

Studia prowadzone przez szkoły wyższe mogą odbywać się w systemie:

-  stacjonarnym/dziennym

-  niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym

-  eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O DOFINANSOWANIE:

O dofinansowanie do uzyskania wykształcenia mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które:

-  posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

-  pobierają lub zamierzają rozpocząć naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

W Module II nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

-  posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec PCPR

-  aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie, której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA - MODUŁ II:

W 2016 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – od 700 zł do 1 000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależniedaty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3 000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł na osobę.(przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. - M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1 500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł na osobęz zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

UWAGA! PONIŻEJ ZMIANY DOTYCZĄCE WKŁADU WŁASNEGO W MODULE II

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy,
którzy nie są  
zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

brak udziału własnego

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z wniesienia udziałuwłasnegow kosztach czesnegozwolniony jest wnioskodawca:

 • który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, albo
 • którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł na osobę.

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

 1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniemśrodków PFRON (wsparcie ze środków PFRON nastąpiło np. od II roku), albo
 2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Instytucjonalnej Pieczy i Rehabilitacji PCPR w Wałbrzychu

 

tel. 74 66 66 321 ; 74 66 66 322

 

WNIOSEK:

 

 1. Wniosek Moduł II (do wniosku należy dołączyć poniższe oświadczenia/zaświadczenia)
  1. oświadczenie o dochodach
  2. oświadczenie o ilości dofinansowanych semestrów ze środków PFRON
  3. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  4. zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni

 

Załączniki do pobrania:

 1. Oświadczenie o dochodach,
 2. Oświadczenie o ilości dofinansowanych semestrów,
 3. Oświadczenie-przetwarzanie danych osobowych,
 4. WNIOSEK MODUŁ II,
 5. Zaświadczenie szkoły uczelni.