Przejdź do treści

AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ II w 2019 r.

 

UWAGA STUDENCI Z ORZECZENIEM
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI!!!!
RUSZA KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"
AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ II
W 2019 ROKU
 
Terminy przyjmowania wniosków:
  • od dnia 1 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r.
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)
 • od dnia 1 września 2019 r. do 10 października 2019 r.
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)
 
NA CO DOFINANSOWANIE:
MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w:
 
 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej:
 • studia pierwszego stopnia,
 • studia drugiego stopnia,
 • jednolite studia magisterskie,
 • studia podyplomowe lub doktoranckie,

 

Studia prowadzone przez szkoły wyższe mogą odbywać się w systemie:
   • stacjonarnym/dziennym
   • niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym
   • eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu
KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O DOFINANSOWANIE:
O dofinansowanie do uzyskania wykształcenia mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne,
które:
 • posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobierają lub zamierzają rozpocząć naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
W Module II nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec PCPR
 • aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie, której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA - MODUŁ II:
 
W 2019 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 000 zł,
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie
realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) –
niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3 000 zł jest
możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie
przekracza kwoty 764 zł na osobę.
 
(przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód
w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2017 r., poz. 1952), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono
wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej –
dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w
indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.
(Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. -
M.P. 2017 poz. 884), według wzoru: [(2.577 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w
gospodarstwie domowym wnioskodawcy).
 
Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w
nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku
(zgodnie z warunkami dotyczącymi jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:
1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie
wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla
wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na
poziomie wyższym;
3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie
wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać
dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
 
UDZIAŁ WŁASNY:
 
 • 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa
w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają
z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym
kierunku),
 • 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa
w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają
z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej
niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia
na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II
zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego
dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
 
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Instytucjonalnej
Pieczy i Rehabilitacji PCPR w Wałbrzychu
tel. 74 66 66 321 ; 74 66 66 322
 
WNIOSEK: