Przejdź do treści

AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ II w 2018 ROKU

 

wozek biret

 

UWAGA STUDENCI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI!!!!

 

RUSZA KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"

 

 

 

AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ II

 

W 2018 ROKU

 

 

 

 

 

Terminy przyjmowania wniosków:

• od dnia 1 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)
• od dnia 1 września 2018 r. do 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

 

NA CO JEST DOFINANSOWANIE:

 

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w:

 

• szkole policealnej,
• kolegium,
• szkole wyższej:

   1. studia pierwszego stopnia,
   2. studia drugiego stopnia,
   3. jednolite studia magisterskie,
   4. studia podyplomowe lub doktoranckie

 

Studia prowadzone przez szkoły wyższe mogą odbywać się w systemie:


• stacjonarnym/dziennym
• niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym
• eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu

 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O DOFINANSOWANIE:


O dofinansowanie do uzyskania wykształcenia mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które:
• posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• pobierają lub zamierzają rozpocząć naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

W Module II nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 

• posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec PCPR
• aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie, której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA - MODUŁ II:


W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:


1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 000 zł,
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3 000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł na osobę.


(przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód
w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1952), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. - M.P. 2017 poz. 884), według wzoru: [(2.577 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).

 

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dotyczącymi jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:


1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.


UDZIAŁ WŁASNY:


• 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

• 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Instytucjonalnej Pieczy i Rehabilitacji PCPR w Wałbrzychu

tel. 74 66 66 321 ; 74 66 66 322

 

WNIOSEK:


1. Wniosek Moduł II (do wniosku należy dołączyć poniższe oświadczenia/zaświadczenia)


a. oświadczenie o dochodach
b. oświadczenie o ilości dofinansowanych semestrów ze środków PFRON
c. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
d. zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni