Przejdź do treści

Program wyrównywania różnic między regionami

 

Program wyrównywania różnic między regionami

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu informuj, że Zarząd PFRON przyjął nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2016 roku. Zgodnie z nimi
w bieżącym roku będą realizowane następujące obszary "Programu wyrównywania różnic między regionami III":

 

-       obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (adresaci: powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy)

-       obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych (adresaci: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe),

-       obszar D – likwidacja barier transportowych (adresaci:

  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej),

-       obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych (adresaci: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe),

-       obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (adresaci: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe),

-       obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (adresaci: powiaty)

 

Szczegóły programu, warunki uczestnictwa i kierunki realizacji programu znajda się na stronie:

 

 

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro .

 

W związku z powyższym informujemy, że wnioski są dostępne na stronie:

  

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/3107,Procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III.html )

 

w/w można złożyć do 4 kwietnia 2016 r, wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

  1. Zaświadczeniem z ZUS o niezaleganiuskładkach na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wystąpienia) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
  2. Dokumentami z Urzędu Skarbowego: decyzjaewentualnym zwolnieniu z podatków, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wystąpienia) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność
    z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
  3. Wydanym przez bank (banki) zaświadczeniem o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych), wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wystąpienia,
  4. Wskaźnikami dla danego obszaru.