Przejdź do treści

Program wyrównywania różnic między regionami II

 

Uprzejmie informuję, że Zarząd PFRON, uchwałą nr 96/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. przyjął nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2014 roku  Wynika z niej, że w bieżącym roku będą realizowane następujące obszary programu:
-        obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny - realizatorem jest samorząd wojewódzki;
-        obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - realizatorem jest samorząd powiatowy;
-        obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - realizatorem jest samorząd powiatowy;
-        obszar D – likwidacja barier transportowych - realizatorem jest samorząd powiatowy;
-   obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
-      obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej - realizatorem programu jest samorząd powiatowy na terenie którego brak warsztatu terapii zajęciowej;
-       obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wskaźniki kosztów realizacji projektu, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON są następujące:
·     dla obszaru A – do 14.000,00 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte i rehabilitowane
w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu, a w przypadku sprzętu (urządzenia) wielostanowiskowego odpowiednią wielokrotność kwoty 14.000,00 zł za każdą następną osobę niepełnosprawną, przyjętą i rehabilitowaną w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu;
·     dla obszaru B – do 150.000,00 zł na każdy projekt;
·    dla obszaru C – do 32.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
·     dla obszaru D:
-        do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
-     do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
-        do 250.000,00 zł dla autobusów;
·     dla obszaru E – do 14.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
·     dla obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.

Poniżej przedstawiam informację o maksymalnym procentowym udziale dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji każdego projektu przeznaczona dla Powiatu Wałbrzyskiego obszar A,B*,C do 60%, obszar D do 80 %, obszar E do 25 %, obszar G do 50%.

* w przypadku likwidacji barier w urzędach w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania intensywność pomocy nie może przekroczyć 40% kosztów realizacji projektu


Poza powyższym informuję, że Zarząd PFRON ustalił termin na składanie do Powiatu Wałbrzyskiego wniosków  dotyczących obszarów A, B, C, D, F, i G programu od 1 lutego do 31 marca 2014 roku.
Pozostałe informacje i dokumentacja „Programu wyrównywania różnic między regionami II” znajdują się na witrynie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl