Przejdź do treści

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

W dniu 12 marca 2013 r. Pan Józef Piksa Starosta Wałbrzyski wręczył akty powołania członkom nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na podstawie Zarządzenia nr 32/2013 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 5 marca 2013  r. Kadencja Rady trwa 4 lata.  W skład Rady zostali powołani:

 1. Bogumiła Kochanek – Polski Związek Niewidomych Koło w Głuszycy,
 2. Wioletta Barnowska – Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym „Usłyszeć Świat”,
 3. Renata Chruszcz – Urząd Gminy w Czarnym Borze,
 4. Elżbieta Zapart – Urząd Miasta w Jedlinie – Zdrój, Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdrój,
 5. Marta Woźniak – Powiat Wałbrzyski, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy.
SAM 0703m

Zadania i funkcjonowanie Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), oraz rozporządzenie Ministra Gospodarski, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 560) a należy do nich:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
 • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 1. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. ocena realizacji programów,
 3. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
SAM 0704m