Przejdź do treści

„Program wyrównywania różnic między regionami II”

 

Witam. bardzo proszę o umieszczenie tekstu dotyczącego Programu wyrównywania różnic między regionami na naszej stronie internetowej.

Pozdrawiam

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w Wałbrzychu informuje, że otrzymaliśmy pismo z Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie przyjęcia przez Zarząd PFRON, Uchwałą nr 167/2012 z dnia 18 grudnia 2012 nowych kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Zgodnie z przyjętą Uchwałą Powiat Wałbrzyski może ubiegać się w ramach o dofinansowanie obszarów:

1)  obszar Awyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – realizatorem jest samorząd wojewódzki,

2)  obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania– realizatorem jest samorząd powiatowy,

3)  obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – realizatorem jest samorząd powiatowy,

4)  obszar D – likwidacja barier transportowych– realizatorem jest samorząd powiatowy,

5)  obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

6)  obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej -  realizatorem programu jest samorząd powiatowy na terenie którego brak warsztatu terapii zajęciowej,

7)  obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wskaźniki kosztów realizacji projektu, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON są następujące:

1)  obszaru A – do 14.000,00 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte
i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu, a w przypadku sprzętu (urządzenia) wielostanowiskowego odpowiednią wielokrotność kwoty 14.000,00 zł za każdą następną osobę niepełnosprawną, przyjętą
i rehabilitowaną w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu,

2)  obszaru B – do 150.000,00 zł na każdy projekt,

3)  obszaru C – do 32.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,

4)  obszaru D

a)  do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b)  do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c)   do 250.000,00 zł dla autobusów,

5)  obszaru E - do 14.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie
w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,

6)  obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej
w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.

Powiat Wałbrzyski Kwalifikuje się w 2013 roku do uczestnictwa w programie pod warunkiem, że proponowana wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizacje projektów:

-     w przypadku obszarów A, B i C programu nie przekroczy 60 % kosztów realizacji,

-     w przypadku obszaru D programu nie przekroczy 80 % kosztów realizacji,

-     w przypadku obszaru E programu nie przekroczy 25 % kosztów realizacji,

-     w przypadku obszaru G programu nie przekroczy 50 % kosztów realizacji,.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z Procedurami realizacji programu wyrównywania różnic między regionami II, Załącznikiem nr 1 do Procedur  tj. Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów A, B, C, D, F i G programu.

Procedury, załącznik do procedur oraz wniosek i wystąpienie są dostępne na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.

W przypadku zainteresowania ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON prosimy o kontakt z tut. PCPR. Z uwagi na konieczność przygotowania zbiorczego wystąpienia z wszystkich obszarów „Programu wyrównywania różnic między regionami” prosimy o składanie wniosków (dodatkowo w wersji elektronicznej) wraz ze wskazanymi załącznikami w procedurach w terminie
do 22 marca 2013 r.