Przejdź do treści

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

 

Starosta Wałbrzyski informuje, że Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła do realizacji pilotażowy program pn. „Aktywny Samorząd”, który przewiduje powierzenie realizacji samorządom powiatowym programu działań adresowanego do indywidualnych osób niepełnosprawnych. 
Obecnie podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwestii współpracy w realizacji programu, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

  • obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
  • obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
  • obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
  • obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
  • obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Więcej informacji ---->DOC