Przejdź do treści

Aktualności IR

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu informuje, że w dniu 5 października 2017 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III' w 2018 r.

Zgodnie z powyższą uchwałą Powiat Wałbrzyski może ubiegać się o dofinansowanie:

1) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3) obszar D – likwidacja barier transportowych;
4) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
6) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.


Jednocześnie informujemy, że maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON może wynieść:
1) obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
3) obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) 250.000,00 zł dla autobusów;

4) obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
5) obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
6) w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

W związku z powyższym informujemy, że wnioski procedury i kierunki są dostępne na stronie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/


Wnioski i wystąpienia dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu można złożyć do 31 stycznia 2018 roku wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:
1. Zaświadczeniem z ZUS o niezaleganiuskładkach na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wystąpienia) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
2. Dokumentami z Urzędu Skarbowego: decyzjaewentualnym zwolnieniu z podatków, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wystąpienia) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
3. Wydanym przez bank (banki) zaświadczeniem o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych), wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wystąpienia,
4. Wskaźnikami dla danego obszaru.

Program wyrównywania różnic między regionami

Program wyrównywania różnic między regionami

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu informuj, że Zarząd PFRON przyjął nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2016 roku. Zgodnie z nimi
w bieżącym roku będą realizowane następujące obszary "Programu wyrównywania różnic między regionami III":

 

-       obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (adresaci: powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy)

-       obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych (adresaci: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe),

-       obszar D – likwidacja barier transportowych (adresaci:

 1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
 2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej),

-       obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych (adresaci: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe),

-       obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (adresaci: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe),

-       obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (adresaci: powiaty)

 

Szczegóły programu, warunki uczestnictwa i kierunki realizacji programu znajda się na stronie:

 

 

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro .

 

W związku z powyższym informujemy, że wnioski są dostępne na stronie:

  

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/3107,Procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III.html )

 

w/w można złożyć do 4 kwietnia 2016 r, wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

 1. Zaświadczeniem z ZUS o niezaleganiuskładkach na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wystąpienia) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
 2. Dokumentami z Urzędu Skarbowego: decyzjaewentualnym zwolnieniu z podatków, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wystąpienia) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność
  z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
 3. Wydanym przez bank (banki) zaświadczeniem o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych), wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wystąpienia,
 4. Wskaźnikami dla danego obszaru.

Program wyrównywania różnic między regionami II

Uprzejmie informuję, że Zarząd PFRON, uchwałą nr 96/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. przyjął nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2014 roku  Wynika z niej, że w bieżącym roku będą realizowane następujące obszary programu:
-        obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny - realizatorem jest samorząd wojewódzki;
-        obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - realizatorem jest samorząd powiatowy;
-        obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - realizatorem jest samorząd powiatowy;
-        obszar D – likwidacja barier transportowych - realizatorem jest samorząd powiatowy;
-   obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
-      obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej - realizatorem programu jest samorząd powiatowy na terenie którego brak warsztatu terapii zajęciowej;
-       obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wskaźniki kosztów realizacji projektu, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON są następujące:
·     dla obszaru A – do 14.000,00 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte i rehabilitowane
w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu, a w przypadku sprzętu (urządzenia) wielostanowiskowego odpowiednią wielokrotność kwoty 14.000,00 zł za każdą następną osobę niepełnosprawną, przyjętą i rehabilitowaną w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu;
·     dla obszaru B – do 150.000,00 zł na każdy projekt;
·    dla obszaru C – do 32.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
·     dla obszaru D:
-        do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
-     do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
-        do 250.000,00 zł dla autobusów;
·     dla obszaru E – do 14.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
·     dla obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.

Poniżej przedstawiam informację o maksymalnym procentowym udziale dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji każdego projektu przeznaczona dla Powiatu Wałbrzyskiego obszar A,B*,C do 60%, obszar D do 80 %, obszar E do 25 %, obszar G do 50%.

* w przypadku likwidacji barier w urzędach w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania intensywność pomocy nie może przekroczyć 40% kosztów realizacji projektu


Poza powyższym informuję, że Zarząd PFRON ustalił termin na składanie do Powiatu Wałbrzyskiego wniosków  dotyczących obszarów A, B, C, D, F, i G programu od 1 lutego do 31 marca 2014 roku.
Pozostałe informacje i dokumentacja „Programu wyrównywania różnic między regionami II” znajdują się na witrynie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl

Nowy druk - Wniosek na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych w 2014 r

Uwaga!!!!

Wnioski na dofinansowanie

sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych w 2014 r.

Należy składać do 30 listopada 2013 r.

na nowym druku. ----> POBIERZ

Zasady dofinansowania do sportu, kultury, turystyki wynikają z :

"Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 12 marca 2013 r. Pan Józef Piksa Starosta Wałbrzyski wręczył akty powołania członkom nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na podstawie Zarządzenia nr 32/2013 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 5 marca 2013  r. Kadencja Rady trwa 4 lata.  W skład Rady zostali powołani:

 1. Bogumiła Kochanek – Polski Związek Niewidomych Koło w Głuszycy,
 2. Wioletta Barnowska – Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym „Usłyszeć Świat”,
 3. Renata Chruszcz – Urząd Gminy w Czarnym Borze,
 4. Elżbieta Zapart – Urząd Miasta w Jedlinie – Zdrój, Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdrój,
 5. Marta Woźniak – Powiat Wałbrzyski, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy.
SAM 0703m

Czytaj więcej: Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

„Program wyrównywania różnic między regionami II”

Witam. bardzo proszę o umieszczenie tekstu dotyczącego Programu wyrównywania różnic między regionami na naszej stronie internetowej.

Pozdrawiam

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w Wałbrzychu informuje, że otrzymaliśmy pismo z Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie przyjęcia przez Zarząd PFRON, Uchwałą nr 167/2012 z dnia 18 grudnia 2012 nowych kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Zgodnie z przyjętą Uchwałą Powiat Wałbrzyski może ubiegać się w ramach o dofinansowanie obszarów:

1)  obszar Awyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – realizatorem jest samorząd wojewódzki,

2)  obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania– realizatorem jest samorząd powiatowy,

3)  obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – realizatorem jest samorząd powiatowy,

4)  obszar D – likwidacja barier transportowych– realizatorem jest samorząd powiatowy,

5)  obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

6)  obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej -  realizatorem programu jest samorząd powiatowy na terenie którego brak warsztatu terapii zajęciowej,

7)  obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wskaźniki kosztów realizacji projektu, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON są następujące:

1)  obszaru A – do 14.000,00 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte
i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu, a w przypadku sprzętu (urządzenia) wielostanowiskowego odpowiednią wielokrotność kwoty 14.000,00 zł za każdą następną osobę niepełnosprawną, przyjętą
i rehabilitowaną w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu,

2)  obszaru B – do 150.000,00 zł na każdy projekt,

3)  obszaru C – do 32.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,

4)  obszaru D

a)  do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b)  do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c)   do 250.000,00 zł dla autobusów,

5)  obszaru E - do 14.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie
w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,

6)  obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej
w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.

Powiat Wałbrzyski Kwalifikuje się w 2013 roku do uczestnictwa w programie pod warunkiem, że proponowana wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizacje projektów:

-     w przypadku obszarów A, B i C programu nie przekroczy 60 % kosztów realizacji,

-     w przypadku obszaru D programu nie przekroczy 80 % kosztów realizacji,

-     w przypadku obszaru E programu nie przekroczy 25 % kosztów realizacji,

-     w przypadku obszaru G programu nie przekroczy 50 % kosztów realizacji,.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z Procedurami realizacji programu wyrównywania różnic między regionami II, Załącznikiem nr 1 do Procedur  tj. Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów A, B, C, D, F i G programu.

Procedury, załącznik do procedur oraz wniosek i wystąpienie są dostępne na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.

W przypadku zainteresowania ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON prosimy o kontakt z tut. PCPR. Z uwagi na konieczność przygotowania zbiorczego wystąpienia z wszystkich obszarów „Programu wyrównywania różnic między regionami” prosimy o składanie wniosków (dodatkowo w wersji elektronicznej) wraz ze wskazanymi załącznikami w procedurach w terminie
do 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 ...

ZARZĄDZENIE NR 31/2012

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

z dnia 28 września 2012 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu  ofert na zadania publiczne z   zakresu 

                    rehabilitacji   osób   niepełnosprawnych   ze    środków    Państwowego       

                    Funduszu  Osób   Niepełnosprawnych  w  dziedzinach: sportu,  kultury,
rekreacji i turystyki na 2013rok.


Pobierz tresć Zarządzenia wraz  z załacznikami --->Pobierz

Wnioski Aktywny Samorząd

Informujemy, że dostępne są wzory dokumentów wymaganych przy staraniu się o pomoc.

Więcej informacji -->KLIKNIJ TUTAJ

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Starosta Wałbrzyski informuje, że Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła do realizacji pilotażowy program pn. „Aktywny Samorząd”, który przewiduje powierzenie realizacji samorządom powiatowym programu działań adresowanego do indywidualnych osób niepełnosprawnych. 
Obecnie podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwestii współpracy w realizacji programu, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

 • obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 • obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
 • obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
 • obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
 • obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Więcej informacji ---->DOC