Przejdź do treści

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wałbrzych, dnia 06.05.2014 r.

Nr sprawy:   PCPR-PF-210-02-10/14

                                                                                              

ZAPYTANIE OFERTOWE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Al. Wyzwolenia 20,22,24 , 58-300 Wałbrzych

74 66 66 300 do 319

 

prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

 

Usługi cateringowe wraz z zapewnieniem sal wykładowych dla Beneficjentów Projektu Systemowego pt. "FENIKS - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”,współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

 

Załączniki do pobrania:

 

 1. Zapytanie ofertowe,
 2. Zał Nr 1 proponowane menu,
 3. Zał Nr 2 oferta cenowa,
 4. Zał Nr 3 projekt umowy.

"Feniks- Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego"

 

Wałbrzych, dnia 23.04.2014 r.

Nr sprawy: PCPR-PF-210-02-09/14

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
al. Wyzwolenia 20,22,24 , 58-300 Wałbrzych

74 6666 300 do 319

 

prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

"Dostawa materiałów biurowych w ramach Projektu Systemowego
pt: "Feniks- Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego", zgodnie z załączoną SIWZ.

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
  poz. 907 z późn. zm.)

 2. Termin realizacji: w 2014 roku do 16 maja, w 2015 roku do 16 stycznia

 3. Termin i miejsce składania ofert : 07.05.2014 r. do godz. 1200

  Sekretariat PCPR al. Wyzwolenia 22 III piętro pokój 341 .

 4. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Natalia Janus,
  tel. 74 6666 317, od godz. 800 do godz. 1500.

 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

 6. Kryteria oceny ofert : - cena oferty 100%

 7. Termin związania ofertą: 30 dni.

 8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalność gospodarczą.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Oferta cenowa
 2. SIWZ
 3. Wzór umowy.

I transza „Aktywny samorząd"

I transza „Aktywny samorząd"

Powiat Wałbrzyski w 2014 roku otrzymała pierwszą transze na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd’ w wysokości 130 9980,29 zł
z przeznaczeniem na:

MODUŁ I – likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w wysokości 95 566,33 zł w tym:

 • 10 000 zł na Obszar A zadanie 2: dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B, Obszar B zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, Obszar D – dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną,
 • 85 566,33 zł na Obszar A zadanie 1: dofinansowanie zakupu
  i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Obszar B zadanie 1: zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, Obszar C zadanie 1: dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zadanie 2: dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zadanie 3: dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, zadanie 4: dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

MODUŁ II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w wysokości 27 436,77 zł

Wszystkie zainteresowane osoby  niepełnosprawne zapraszamy do składania wniosków. Wnioski na Moduł II w ramach aktualnego semestru będą przyjmowane do 30 marca 2014 r., natomiast na następny semestr nabór rozpocznie się od 1 czerwca 2014 r. Rekrutacja wniosków na Moduł I rozpocznie się 1 kwietnia 2014 r. a zakończy się 30 września 2014 r.

Wnioski dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub na stronie internetowej: www.pcpr.walbrzych.pl

Wnioski przyjmuje oraz wszelkich informacji udziela

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych

Al. Wyzwolenia 24

pok. 21

tel. 74 66 66 321 lub 74 66 66 322

 

Załączniki do podbrania:

 1. Wniosek ON pelnoletnia
 2. Wniosek ON podopieczny
 3. Wkladka obszar A Zadanie nr 1
 4. Wkladka obszar A Zadanie nr 2
 5. Wkladka obszar B Zadanie nr 1 i nr 2
 6. Wkladka obszar C Zadanie nr 1
 7. Wkladka obszar C Zadanie nr 2
 8. Wkladka obszar C Zadanie nr 3
 9. Wkladka obszar C Zadanie nr 4
 10. 9a_wkladka obszar D
 11. 9c_zal2a do wniosku zas.lekar B_1_C_1_3_4 (1)
 12. 9d_zal2b do wniosku zas.lekar B_1
 13. Oswiadczenie_o_dochodach (1)
 14. Oswiadczenie_przetwarzanie_danych_osobowych

Program wyrównywania różnic między regionami II

Skan 004

Skan 005

Skan 006

Skan 007

Skan 008

Nabór na szkolenie niezawodowych rodzin zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

ogłasza nabór na szkolenie niezawodowych rodzin  zastępczych.

Szczegółowych  informacji na  temat szkolenia udziela Dyrektor PCPR

pod numerem telefonu:

74  66 66 300