Przejdź do treści

Informacja o zmianie kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych o dnia 1 czerwca 2018 r.

 

Informacja o zmianie kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych o dnia 1 czerwca 2018 r.
Od 1 czerwca 2018 r. obowiązują zmiany wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (MP 2018.326), 
na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
 
Zmianie w szczególności ulega: 
1.świadczenie dla rodziny zastępczej spokrewnionej na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka z art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy, podwyższone z 660 do 694 zł; 
2.świadczenie dla rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej 
i prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka z art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, podwyższone z 1000 do 1052 zł; 
3.dodatek dla rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z art. 81 ust. 1, podwyższony 
z 200 do 211 zł; 
4.dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka umieszczonego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich z art. 81 ust. 2, podwyższony z 200 do 211 zł; 
5.pomoc na kontynuowanie nauki dla osoby usamodzielnianej z art. 146 ust. 2 ustawy, podwyższona z 500 do 526 zł; 
6.pomoc na usamodzielnienie osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, przebywającą co najmniej 3 lata, z art. 149 ust. 1 pkt 1 ustawy, podwyższona z 3300 do 3470 zł; 
7.pomoc na usamodzielnienie osoby opuszczającej rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, przebywającej powyżej 3 lat, z art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, podwyższona z 6600 do 6939 zł; 
8.pomoc na usamodzielnienie osoby opuszczającej rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, przebywającej 2-3 lat, z art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, podwyższona z 3300 do 3470 zł; 
9.pomoc na usamodzielnienie osoby opuszczającej rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, przebywającej 1-2 lat, z art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, podwyższona z 1650 do 1735 zł; 
10.pomoc na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej z art. 150 ust. 1, podwyższona z 1500 do 1577 zł; 
11.pomoc na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności z art. 150 ust. 1, podwyższona z 3000 do 3154 zł